Tekninen lautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asuinhuoneiston vuokrasopimukseen vaadittava vakuus

PuuDno-2020-53

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan suoraan omistamiin ja hallitsemiin vuokra-asuntoihin sekä Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalojen asuntoihin vuokrasopimuksia solmittaessa on vaadittu vuokravakuus. Vuokravakuutena on ollut tähän saakka kolmen kuukauden vuokravakuus tai kahden henkilön antama omavelkainen takaus. Lisäksi on tarkastettu asunnon hakijoiden luottotiedot. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin esim. kesätyöntekijöiden kanssa tehtäviin vuokrasopimuksiin ei ole vaadittu vakuutta.

Naapurikuntien käytäntöjä vakuuksien määristä tiedusteltaessa, on yleisesti vaadittu noin kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Mikäli asunnonhakijalla on luottotiedoissa merkintä, vaaditaan vuokravakuus kaksinkertaisena. Joissakin tapauksissa vaaditaan todistus siitä, että nykyiseen asuntoon on vuokrat maksettu, selvitys miksi on joutunut asunnottomaksi ja missä oleskelee, jäljennös häätöpäätöksestä, paikkakunnalle työhön muuttavalta tulevan työnantajan todistus työn alkamisesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vuokravakuutena vaaditaan vuokrattavan asunnon yhden kuukauden vuokravakuus 1.3.2020 alkaen muissa  kuin lyhytaikaisia vuokrasopimuksia solmittaessa. Henkilötakausta ei myöskään hyväksytä vuokravakuudeksi. Lisäksi päätetään, että mikäli asunnonhakijalla on merkintä luottotiedoissa, asuntohakemus hylätään pääsääntöisesti. Hylkäämisestä voidaan perustellusti poiketa esim. mikäli asunnonhakija tulee paikkakunnalle työhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00