Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2021 alkaen

PuuDno-2020-227

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontamaksujen on tarkoitus kattaa lupien käsittelystä aiheutuvat kustannukset 80-100 %:a. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on rakennusvalvontamaksut kattanut noin  69 % rakennusvalvonnan kustannuksista. Tänä vuonna rakennusvalvontamaksut kattavat noin 75 %  rakennusvalvonnan kustannuksista. Rakennusvalvonnan kustannukset sisältävät rakennusvalvonnan henkilöstön palkkakulut, rakennusvalvonnan henkilöstön matkakulut, ohjelmien kustannukset, sisäiset hallinto-, talous-, ja toimistopalvelut sekä sisäiset tilavuokrat.

Rakentaminen Puumalassa on lisääntynyt ja mutta osaksi rakennushankkeet ovat pienentyneet viime vuosina. Rakentaminen on tällä hetkellä enemmän vanhojen rakennuspaikkojen täydennysrakentamista, päärakennuksien laajentamisia ja talousrakennuksien rakentamista. Uusien rakennuspaikkojen rakentaminen on myös jonkin verran vilkastunut.

Nykyinen taksa on tullut voimaan 1.1.2018. Yleisen kustannustason nousun ja rakennusvalvontatyössä käytettävien ohjelmista johtuvien kustannusten vuoksi rakennustyön valvonnasta suoritettavia maksuja on tarkistettava. Perusmaksujen muutoksilla on pyritty myös siihen, että maksut vastaisivat myös aikaisempaa paremmin kustakin luvasta aiheutuvia kustannuksia.

Lupamaksuja on korotettu taksaehdotukseen pääsääntöisesti n. 10 %. Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden mukaista maksua ei olla korotettu eikä viranomaisen kuulemisesta aiheutuvaan kustannusta.

Taksaa esitetään tarkistettavaksi liitteenä olevan muutetun taksan mukaan. Tarkistettavien maksujen kohdalla suluissa on nykyisin käytössä olevat maksut.

Oheismateriaalina on ympäristökuntien rakennusvalvontojen taksavertailu.

Liitteenä muutettu taksa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen rakennusvalvonnasta suoritettavat maksu-taksan ja määrää taksan voimaan 1.1.2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00