Kunnanhallitus, kokous 4.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hanke

PuuDno-2021-116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien (ml. Puumala) ja muiden toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden (vähintään 100 mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verkkojen rakentaminen kohdistuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemista. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin.

Laajakaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemisesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta, ja valtioneuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta markkinaanalyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markkina-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua.

Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, että maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään koko kunnan alueesta.

Kunnat tekevät erikseen ja myöhemmin päätökset hankealueistaan ja omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tuloksien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta. Saatekirje ja lausuntopohja ovat oheismateriaaleina. Lisäksi oheismateriaalina on luonnos kestävän kasvun hankekokonaisuuden rahoituksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeen valmisteluun koko kunnan alueelle tehtävän markkina-analyysin osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan oheisen lausuntopyynnön. Sitovat päätökset hankealueista ja mahdollisesta kuntarahoituksesta tehdään sen jälkeen, kun Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tukikelpoiset alueet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu hankkeiden tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysin tulokset on käyty maakuntaliiton kanssa läpi hankealueita valmisteltaessa. 

Valmistelussa on hyödynnetty Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -selvitystä, joka on kuvattu kartalla liitteessä 2. Valmisteluvaiheessa on käyty keskusteluja operaattoreiden, sähköyhtiön ja maakuntaliiton kanssa. Haasteena on, että vaki- ja vapaa-ajan asutus on sijoittunut hyvin tasaisesti ympäri Puumalaa, joten hankealueista on haastavaa saada selkeästi rajattuja tiiviimpiä kokonaisuuksia. Kustannukset luonnollisestikin nousevat, mitä pidempiä matkoja valokuitua rakennetaan. Hankealueiden määrittelyssä on huomioitu vakituisten asuntojen sekä vapaa-ajan asuntojen sijoittuminen ja sijainnin tiheys. 

Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti:

  • kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä rakennetaan
  • maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on oltava kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön.
  • maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin.
  • kunta päättää omarahoitusosuudesta. Puumalan kunnan omarahoitusosuus on 33 % rakentamiskustannuksista.
  • valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee hakemuksen pohjalta tukipäätöksen.

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydessä.

Liitteenä 1 on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Puumalan kunnan tukikelpoisiksi hankealueiksi. Esitettyjen hankealueiden kokonaispituus olisi noin 80 km. Ehdotetuille hankealueille sijoittuu noin 60 vakituista asuinkuntaa ja 280 vapaa-ajan asuntoa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen 1 mukaiset kiinteiden yhteyksien rakentamisen hankealueiksi. Kunta tekee lopullisen päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Puumalan laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen 2.5.2022 julkisesti haettavaksi ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää  3.6.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Puumalan kunnanhallituksen  (§ 78 25.4.2022) mukaiselle hankealueelle. Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

Maakuntaliiton tehtävänä oli valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY Telecom Oyj.

Maakuntaliiton virasto on suorittanut hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja todennut, että saapunut hakemus täytää sille haussa asetut ehdot.

MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksessa käyttäjältä perittävä liittymismaksu on 2016,13 euroa (alv 0 %), kun tilaajayhteys on maksimissaan 100 metriä. Yli 100 metrin yhteyksillä tilaajayhteyden metrihinta on 15 e / metri. Verkkopäätteen hinta sisältyy liittymismaksun hintaan. Käyttäjältä peritään lisäksi 32,18 euron (alv 0 %) kuukausimaksu palvelulle, jonka vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä liikenteessä 100 megabittiä sekunnissa. MPY sitoutuu tarjoamaan palvelua 20 vuoden ajan.  

MPY:n hanke-ehdotus sisältää 50 %:n tilaajamääräehdon, mikä tarkoittaa sitä, että hanke tarvitsee toteutuakseen puolet hankealueen vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista. Mikäli tilaajamäärä ei hanke-ehdotuksen tekijän tekemän ennakkomarkkinoinnin tuloksena täyty, voi hanke-ehdotuksen tekijä vetäytyä hankkeen toteutuksesta. Rakentamispäätös tulee tehdä 1.8.2023 mennessä ja verkon tulee olla valmis viimeistään kesäkuussa 2026. 

Mikäli hankealueiden laajakaistaverkko toteutuisi täysimääräisesti, olisi hankeen kokonaiskustannus 943 500 euroa. Tästä valtion tuki olisi 311 355 euroa, kunnan osuus 311 355 euroa ja hakijan omarahoitusosuus 320 790 euroa. Puumalan kunnan omarahoitus on 33 % kokonaiskustannuksista. 

 

Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty liitteessä 1.

Maakuntahallitus on osaltaan käsitellyt asian (maakuntahallitus 13.6.2022 §103) ja valinnut julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Puumalan laajakaistahanke 2022 toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj. 

Puumalan kunnan tulee tehdä osaltaan päätös kuntarahoitusosuudestaan MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle kustannus- tai muista syistä. 

Kuntarahan osuus varataan vuoden 2023 talousarvioon käyttötalouden puolelle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu hankkeeseen ja että kunta sitoutuu hankkeeseen 311 355 euron maksuosuudella. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

MPY Telecom Oyj, Etelä-Savon maakuntaliitto, tekninen toimi