Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Poikkeamishakemus/ 623-403-6-11

PuuDno-2021-55

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Himahuuhan kylän kiinteistölle Parikallio, kiinteistötunnus 623-403-6-11, jonka pinta-ala on 10180 m2. Kiinteistöllä on loma-asunnon rakennuspaikka. Kiinteistön osoite on Korteniementie 225, 52200 Puumala. Poikkeamista haetaan Himahuuhan ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on ranta-asemakaavassa merkinnällä RA.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 101 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 22 k-m2 ja talousrakennukset 18 k-m2 ja 12 m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 153 k-m2.

Rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Asuinrakennuksen vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on 40 metriä. Himahuuhan ranta-asemakaavan mukaan RA loma-asuntojen korttelialueelle saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa 100 k-m2 suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen. Lisäksi saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden varasto-/huoltorakennuksen ja käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 20 k-m2. Rakennukset on sijoitettava vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Alle 25 k-m2 suuruisen erillisen saunarakennuksen saa kuitenkin rakentaa 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Korteniementiellä. Päärakennus on valmistunut vuonna 2019 ja on rakennettu alun perin ympärivuotista vapaa-ajan asumista ajatellen. Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta on noin 25 metriä.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta porakaivosta, syntyvät jätevedet ohjataan umpisäiliöön, harmaat vedet imeytetään. Rakennuspiirustusten perusteella rakennus täyttää kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta. Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiatodistuksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso tai ympäristöministeriön asetuksen 4/13 mukainen energiatason parannus on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus, energiaselvitys ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Hakijan perustelut; asunnon tarkoituksen mukainen käyttö läpi vuoden, vakituinen asunto.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, heiltä ei ole tullut muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennuspaikka on hyvän tieyhteyden päässä 2,25 km etäisyydellä Viljakansaaren tiestä.

Kartta-aineistot oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-403-6-11 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Himahuuhan kylän kiinteistöllä Parikallio edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 12.3.2021.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00