Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Matkailupalvelujen uudelleen organisointi

PuuDno-2021-18

Valmistelija

  • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Taustaa ja nykytila

Puumalan matkailupalveluja on toteutettu kunnan omana toimintana. Markkinointipäällikkö vastaa kunnan matkailu- ja kulttuuripalveluista. Kustannus on jakautunut 80 % elinvoimapalveluille (matkailu) ja 20 % hyvinvointipalveluille (kulttuuri ja kirjasto). Lisäksi asiakasneuvojan työpanoksesta 60 % on merkitty matkailulle ja 20 % digineuvontaan. Hän on kunnasta osittaisella työvapaalla 2021 loppuun asti. Markkinointipäällikkö toivoo pääsevänsä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle syksyllä 2021, mikä tarkoittaa käytännössä 50 % työaikaa.  Tästä syystä tehtävien uudelleen organisointi on ajankohtaista. Samassa yhteydessä on mahdollista kokeilla uudenlaista tapaa organisoida matkailupalveluja ja tehdä se yhteistyössä ja yhteisesti kehittäen yritysten kanssa.

 

Matkailupalvelut ennen asiakasneuvojan työvapaata                  Matkailupalvelut nyt                                  Matkailupalvelut vuoden 2022 alusta alkaen                        

markkinointipäällikkö 0,8 htv

asiakasneuvoja 0,6 htv

YHTEENSÄ 1,4 htv

markkinointipäällikkö 0,8 htv

asiakasneuvoja 0,25 htv

YHTEENSÄ 1,05 htv

markkinointipäällikkö 0,4 htv

asiakasneuvoja 0,6 htv

YHTEENSÄ 1,0 htv

Sekä lisäksi ostopalvelusopimuksen mukaiset toimet.

 

Toimintaympäristön muutos

Puumalan matkailubrändi on hyvä ja visitpuumala.fi -sivusto toimiva kokonaisuus, mutta se ei ole tarpeeksi dynaaminen nykymatkailun markkinointia ja myyntiä ajatellen. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja matkailussa verkkopalveluiden ja myyntikanavien toimivuus erottaa menestyjät ja peesaajat. Matkailupalvelujen myynti ei kuulu kunnan palveluihin, mutta toisaalta myynnin pullonkaulat estävät toimialan kehittymistä ja volyymin kasvua. Samalla esim. verkkokaupan perustaminen ja digimarkkinointi on monelle pienelle yritykselle yksin haasteellista. Nyt matkailumarkkinointia tehdään sekä kunnan toimesta että yrittäjien taholta, jolloin yhteistyön ja synergian hyödyt jäävät osin saamatta. Ehdotettavan yritysyhteistyön kautta on mahdollista kokeilla ja pilotoida uudenlaista tapaa järjestää kunnan matkailupalveluja.

Vastaavan kaltaista toimintamallia on hyödynnetty Kolilla ja tätä yhteistyötä toteutetaan matkailuyhdistyksen (Koli ry.) ja sen omistaman Kolin matkailu Oy:n kanssa. Yhdistyksellä on yli 80 jäsentä Lieksan, Juuan, Kontiolahden, Joensuun, Nurmeksen, Valtimon ja Ilomantsin alueilla. Kunta antaa avustusta vuosittain Koli Matkailuyhdistykselle n. 15 000 € tehdyn sopimuksen perusteella.  Kolin matkailu Oy:n kanssa yhteistyötä tekee etupäässä kunnan omistama Lieksan kehitys Oy. Kunnan edustajia on mukana molempien organisaatioiden päättävissä elimissä.
 

Matkailupalvelujen osto

Matkailupalvelujen uudelleen organisoimiseen Puumalassa ehdotetaan seuraavaa mallia. Puumalan kunta ostaa Saimaa Coop -osuuskunnalta matkailupalveluiden markkinointiin ja neuvontaan liittyviä palveluja. Tarkoituksena on lisätä ja parantaa Puumalan markkinointia hyödyntämällä yritysten omia intressejä ja panoksia. Sopimusosapuolena kunta takaa perusnäkyvyyden Visitpuumala.fi -sivustolla kaikille paikkakunnan yrityksille. Perusnäkyvyyteen kuuluu tieto palveluista, kuvat sekä tärkeimmät yhteystiedot. Osuuskunta ottaa vastuulleen Visitpuumala-sivuston ja sosiaalisen median kanavien toiminnan, päivityksen ja markkinoinnin. Lisäksi osuuskunta hoitaa matkailuneuvonnan 1.9.2021-28.2.2022 välisenä ajanjaksona (markkinointipäällikön eläkejakson aikana) sekä tukee kunnan neuvontatyötä vuoden muuna aikana.

Osuuskunta markkinoi aktiivisesti kunnan matkailupalveluita vuosisuunnitelman mukaisesti, paketoi tuotteita, hankkii verkkokaupan (Johku) ja hakee kaksivuotista yritysryhmähanketta. Toimenpiteet ja tavoitteet on esitetty tarkemmin sopimusluonnoksessa, joka jaetaan kunnanhallitukselle oheismateriaalina. Sopimuksen toteutumista seurataan aktiivisesti ja molemmat osapuolet toteuttavat markkinointia yhteistoiminnassa toistensa kanssa. Kunta vastaa edelleen kuntamarkkinoinnista kuten asukas-, tontti- ja tapahtumamarkkinoinnista.

Puumala on menestynyt tekemällä rohkeasti omia ratkaisuja ja yhteistyötä. Saimaa Coopin malli ja rinnalle haettava kaksivuotinen hanke mahdollistavat uudenlaisen yhteistyön rakentamisen kunnan ja yritysten välillä. Hankkeen aikana on mahdollista kokeilla, oppia ja hioa uutta toimintamallia. Joka tapauksessa palvelujen uudelleen järjestäminen on edessä 2024 nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Toimintamallista ja mahdollisesta yritysryhmähankkeesta on etukäteen haettu palautetta ja evästystä keskustelutilaisuuden ja sähköpostikyselyn kautta syksyllä 2020. Kyselyn toteutti Neljä vuodenaikaa Puumalassa -yritysryhmähankeen vetäjä Markku Litja yhteistyössä kunnan kanssa. Matkailuyrittäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 19 yritystä. Tuolloin 14 puumalalaista yritystä ilmaisi kiinnostuksen yritysryhmähanketta kohtaan. Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös, pitävätkö yritykset järkevänä toimintamallia, jossa kunta ja yritykset toteuttavat matkailupalveluja yhteistyössä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat pitivät toimintamallia hyvänä. Jatkokehitystä on tehty tämän palautteen pohjalta.
 

Korvaus ostopalvelusta

Kunta korvaa Saimaa Coop -osuuskunnalle 30 000 euroa ajalta 1.9.2021-31.12.2022 (ALV 0%). Korvaus maksetaan kuukausittain 21:ssä yhtä suuressa erässä ilman erillistä laskua.

 

Seuranta ja ohjaus

Sopimuksen toteutumista seurataan aktiivisesti ja toimintaa suunnitellaan yhdessä kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä seurantakokouksessa. Lisäksi sopimuksen mukainen kokonaisuus raportoidaan tilaajalle sopimuksen päättyessä ja ennen mahdollisen uuden sopimuksen allekirjoittamista.

Raporteissa ja seurantapalavereissa kuvataan tehtävien toteutuminen. Raportti toimitetaan kirjallisesti sopimuksen yhteyshenkilölle, lisäksi järjestetään tarvittaessa sopimusta koskevat erilliset tulosohjausneuvottelut tilaajan edustajien kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä periaatepäätöksen siitä, että matkailupalveluita lähdetään kehittämään Saimaa Coop -osuuskunnan kanssa tehtävän yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen kautta. Sopimusluonnos on jaettu kunnanhallitukselle oheismateriaalina ja sen sisältöön tehdään tarvittavia tarkennuksia ja siitä päätetään erikseen.

Kunnanhallitus päättää, että yrittäjien hakema yritysryhmähanke voi käyttää visitpuumala.fi-sivustoa kehittämisalustana ja yritysryhmähankkeessa voidaan kehittää verkkokauppa-alustaa visitpuumala.fi-sivustolle. Mahdollisesta kunnan hallinnointivastuusta yritysryhmähankkeessa päätetään erikseen, kun hankekokonaisuus budjetteineen ja toimenpiteineen on tarkentunut.   

 

Jäsen Olli Luukkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi. 

Muutettu kunnanhallituksen ehdotus:

Kunnanhallitus päättää tehdä periaatepäätöksen siitä, että matkailupalveluita lähdetään kehittämään yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen kautta, joista pyydetään tarjoukset.  

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yrittäjien hakema yritysryhmähanke voi käyttää visitpuumala.fi-sivustoa kehittämisalustana ja yritysryhmähankkeessa voidaan kehittää verkkokauppa-alustaa visitpuumala.fi-sivustolle. Mahdollisesta kunnan hallinnointivastuusta yritysryhmähankkeessa päätetään erikseen, kun hankekokonaisuus budjetteineen ja toimenpiteineen on tarkentunut.   

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen muutettu ehdotus.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö, Saimaa Coop -osuuskunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00