Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Maksujen määräämis- ja pankkipalveluiden käyttöoikeudet 19.4.2021 lukien

PuuDno-2017-246

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 10.12.2012 kokouksessaan myöntänyt maksujen määräämisoikeuden 1.1.20213 lukien kunnanjohtaja Matias Hildenille, palvelujohtaja Anne Julinille ja tekninen johtaja Kimmo Hagmanille. Kunnanjohtajalla on ollut myös oikeus käydä sähköisesti hyväksymässä arvopapareiden sijoituksia ja hänellä on ollut Eurocard -yrityskortti 1000 euron kuukausittaisella käyttörajalla.

Nyt kunnanjohtajan osalta ko. päätöstä on tarpeen päivittää.


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1) antaa maksumääräämis- sekä pankkipalveluiden käyttöoikeuden kunnanjohtaja Niina Kuuvalle 19.4.2021 lukien,

2) hakea kunnanjohtaja Niina Kuuvalle Eurocard -yrityskortti 1000 euron kuukausittaisella käyttörajalla 19.4.2021 lukien,

3) poistaa kunnanjohtaja Matias Hildeniltä edellä mainitut oikeudet 1.2.2021 lukien.

 

Kunnanjohtaja Niina Kuuva poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Niina Kuuva, Matias Hilden, taloussihteeri, Suur-Savon Osuuspankki, Nordea Pankki Oyj, Danske Bank A/S.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00