Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntalaisaloite: kunnantalon tilojen käyttö ilmaiseksi paikallisille yhdistyksille

PuuDno-2021-30

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Eeva-Liisa Isosaari on jättänyt 10.2.2021 seuraavan aloitteen:
"Kuntalaisaloite
Kunnantalon tilojen käyttö ilmaiseksi paikaillisille yhdistyksille
Esitän kuntalaisaloitteena, että Puumalan kunta tarjoaisi kunnantalon tiloja paikallisten yhdistysten käyttöön ilmaiseksi. Kunnantalolla nämä tilat voisivat olla valtuustosali, kunnanhallituksen huone, yläkerran neuvotteluhuone ja alakerran kahvio.
Ilmaiskäyttö tukisi yhdistysten toimintaa esimerkiksi aktivoiden kokouksien järjestämistä ilman pohtimista, miten kokoustilan vuokrakulut saadaan maksettua. Yhdistystoiminnan kannustava tukeminen koskettaa kuntalaisten arkea ja voimistaa yhteisöllisyyttä."

Puumalan Kalevalaiset Naiset ry, Puumalan Taideyhdistys ry, Puumalan Luontoretkeilijät ry, Puumalan Kirkokylän Martat ry, Lintusalon Martat ry ja Eläkeliiton Puumalan yhdistys on jättänyt seuraavan aloitteen:

" Puumalan kunnanhallitukselle
Me yllämainitut yhdistykset esitämme, että Puumalan kunta antaisi Puumalassa toimivien yhdistysten pitää kokousiaan maksutta kunnan tiloissa. Keskustassa on enää yksi kahvila, jossa voi pitää kokouksia rauhassa erillisessä tilassa. Korona-aika on lisännyt väljemmän tilan tarvetta, joka on muutenkin suurempi talvisaikaan kun yhdistykset pitävät vuosikokouksiaan.
Puumalassa 18. helmikuuta 2021.
Puolesta puheenjohtaja Puumalan Kalevalaiset Naiset ry"

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon kokoustilat annetaan maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille 1.4.2021 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00