Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus, 18.2.2021
- Vaalijalan kuntayhtymä hallitus, 24.2.2021

2. Puumalan nuorisovaltuuston pöytäkirja 12.2.2021, 1/2021.
- Vilma Hurskainen valittiin nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi ja Aino Asikainen varapuheenjohtajaksi.

3. Uudenmaan Ely-keskus, 26.2.2021. Päätös avustuksen myöntämisestä lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Hanke: Puumalan retkikohteet kuntoon. Haettu avustus: 26 425,00 €. Hankkeen ilmoitettu kokonaiskustannus 52 850,00 €. Myönnetty avustus 24 725,00 €. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta tuettavista kustannuksista.

4. Etelä-Savon maakuntaliitto 26.2.2021/ maakuntajohtajan viranhaltijapäätös §17: MOKRA rahoituspäätös / SYTYKE-hanke, nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin. Hankkeen hyväksytty kesto on 2.1.2021 - 31.5.2022. Kustannusarvio yhteensä 62 500 €. Maakuntahallitus varautuu myöntämään tukea Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta enintään 50 000 euroa.

5. Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 23.2.2021 mennessä lausuntoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen vaikutusten arvioinnista (ympäristöselostus).

Ensimmäistä kertaa laadittava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmassa ei valtakunnallista ratojen kulunvalvontajärjestelmää (digirata) lukuun ottamatta käsitellä hankkeita. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma. Suunnitelman ympäristövaikutusten arviointi esitetään SOVA-lain mukaisena ympäristöselostuksena.

Lausuntokierroksen jälkeen parlamentaarinen ohjausryhmä viimeistelee suunnitelman ja valtioneuvosto esittää sen eduskunnalle selontekona, minkä jälkeen valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Sen pohjalta Väylävirasto valmistelee investointiohjelman käsiteltäväksi valtion talousarvion laadinnassa. Hallitus tekee esitykset hankkeista ja toimenpiteistä talousarvioesityksessään eduskunnalle ja eduskunta tekee lopulliset rahoituspäätökset.

Osana suunnitelman täytäntöönpanoa valtio käynnistää vuosittaiset alueelliset (yksi alue itäinen Suomi) keskustelut liikennejärjestelmätoimijoiden kanssa. Itä-Suomen neuvottelukunta on 29.1.2021 hyväksynyt kannanoton valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Etelä-Savon maakuntaliitto on antanut lausuntonsa neuvottelukunnan hyväksymän kannanoton mukaisesti.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa.

Lausunnolla olleeseen aineistoon on voinut tutustua Lausuntopalvelussa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.