Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen vastuukuntamallilla 1.1.2023 alkaen

PuuDno-2022-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on järjestänyt terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän eli ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden palvelut 15 vuoden ajan Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen sekä Sulkavan kunnan alueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta huolimatta ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Valvontayksiköt, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä, on organisoitava uudelleen 1.1.2023 mennessä, elleivät alueen kunnat sovi tehtävien siirrosta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Tällaista yhteistä näkemystä Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnissa ei ole saatu aikaan.

Kunnan tulee järjestää kansanterveyslain (66/1972) 1 §:n 2 momentissa luetelluissa laeissa tarkoitettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimintana.

Puumalan kunnan osalta edellä mainittu tarkoittaa sitä, että 31.12.2022 saakka ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa ja sen mukaisia tehtäviä hoitaa nykyiseen tapaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri. Jäsenkunnat (Savonlinnan kaupunki, Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat) ovat neuvotelleet ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä kuntalain (410/2015) 51 §:n tarkoittaman vastuukuntamallin pohjalta.

Jäsenkuntien edustajat ovat neuvotelleet asian valmistelun kuluessa. Jäsenkuntien edustajille on varattu tilaisuus lausua asian vaatimista asiakirjoista. Toiminnan siirtämisestä sopimusperusteisesti on neuvoteltu Savonlinnan kaupungin ja Sosterin välillä.

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti 11.4.2022 asiassa § 133 varata jäsenkunnille tilaisuuden tulla kuulluksi ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastuukuntamallin ja yhteistoimintasopimuksen ja hallintosääntömääräysten sisällön mukaisesti.  Puumalan kunnalla ei ollut asiakirjoihin huomautettavaa. Edellä mainitut kunnat, Enonkoskea lukuunottamatta, ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiakirjojen sisällöstä. Enonkosken kunnanhallitus on antanut asiassa Savonlinnan kaupungille 19.5.2022 saapuneen lausunnon, joka on liitteenä.

 

Vastuukuntamalli

Vastuukuntamalllissa jäsenkunnat sopivat siitä, että kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Edelleen kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä (kuntalaki 51 §).

Vastuukuntamallissa jäsenkuntien on laadittava kuntalain 52 §:n tarkoittama yhteistä toimielintä koskeva sopimus, jossa on sovittava 1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa kuntalain 8 §:n tarkoittamasta järjestämisvastuun siirtymisestä, 2) yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielinten jäseniä, 3) kustannusten perusteista ja jakautumisesta, 4) sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta. Sopimuksessa voidaan sopia myös siitä, ettei vastuukunnan kunnanhallituksella ole oikeutta ottaa yhteisen toimielimen päättämää asiaa käsiteltäväkseen.

Sopimuksen tarkoittama ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty seuraavassa lainsäädännössä:

-          Kansanterveyslaki 66/1972

-          Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009

-          Terveydensuojelulaki 763/1994

-          Elintarvikelaki 297/2021

-          Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi

-          Tupakkalaki 549/2016

-          Lääkelaki 395/1987; 54 a Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)

 

Vastuukuntamallin edellyttämä yhteistoimintasopimus ja hallintosääntö

Yhteistoimintasopimuksessa sovittava hallinnon järjestäminen edellyttää vastuukunnan valtuuston hyväksymää hallintosääntöä, jossa määritellään yhteistä tehtävää hoitava viranomainen ja sen toiminta, toimivalta ja tehtävät. Hallintosäännön asianomaisia määräyksiä laadittaessa huomioidaan yhteistoimintasopimuksen määräykset.

Ennen yhteisen toimielimen toimintaa koskevan hallintosäännön hyväksymistä tulee kuulla muita sopimuskuntia. Sopimuskuntien tulee muuttaa hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan sopimuksen mukaiset tehtävät valitulle vastuukunnalle ja niiltä osin noudatetaan vastuukunnan hallintosääntöä. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jaosto, ympäristöterveydenhuoltojaosto

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja sen mukaisista tehtävistä vastasi yhteisenä toimielimenä vastuukunnan Savonlinnan kaupungin organisaatioon kuuluva yhteinen toimielin. Tämä yhteinen toimielin, alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto, on organisatorisesti rakennus- ja ympäristölautakunnan jaosto.

Kuntalain (410/2015) 30.1 §:n mukaan valtuusto voi asettaa jaostoja kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. 5 momentin mukaan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Liitteenä olevasta hallintosääntömääräysluonnoksesta ilmenevät rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa olevan ympäristöterveydenhuoltojaoston kokoonpano ja jäsenten lukumäärä sekä nimeäminen ja asettaminen.

Jaosto toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä tehtäväalueellaan. Kaupungin muilla viranomaisilla ei ole otto-oikeutta jaoston päätöksiin.

 

Siirtyvä toiminta, liikkeenluovutus ja henkilöstö

Edelleen järjestely edellyttää Savonlinnan kaupungin ja Sosterin välistä ympäristöterveydenhuollon tehtävään sitoutuneen toiminnan, varallisuuserien ja henkilöstön sopimusperusteista siirtämistä Sosterilta kaupungille sekä muun muassa terveysvalvonnan johtajan, ja muissa virkaa edellyttävissä tehtävissä, viran perustamista.

Toiminnan siirtämisestä sopimusperusteisesti on neuvoteltu kaupungin ja Sosterin välillä. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu hyväksyä syntyvä liikkeenluovutus osana tätä ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamallin järjestämistä.

Sosteri on neuvotellut liikkeen luovutuksen johdosta siirtyvän henkilöstön ja heidän henkilöiden edustajien kanssa. Savonlinnan kaupungin osalta asia on tarkoitus viedä YT-toimikuntaan 31.5.2022 pidettävään kokoukseen. Henkilöstön on suunniteltu sijoittuvan organisatorisesti tekniselle toimialalle.

Henkilöstön asema, oikeudet ja velvollisuudet eivät liikkeenluovutuksen perusteella lähtökohtaisesti muutu. Liikkeenluovutuksen periaatteisiin kuuluu, että työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä toisen työnantajan palvelukseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, kuin ne olivat siirtävässä organisaatiossa. Siirtyvä henkilöstö on saman työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä luovuttajalla ja luovutuksensaajalla.

 

Vaikutukset

Tavoitteena palveluiden uudelleenjärjestelyssä on se, että asiakkaat eivät huomaa palveluissa ainakaan mitään huononnusta 1.1.2023 alkaen.

Nyt ehdotettu järjestely on mahdollisesti väliaikainen 1.1.2026 saakka, mutta siitä ei ole olemassa lainsäädäntöä eikä muitakaan kuntia sitovia valtakunnan tason päätöksiä.

Kaikki nykyiset toimipaikat ja asiakkaiden laskutusperusteet säilyvät ennallaan ja vuokra ym. sopimuksiin tulee Sosterin tilalle Savonlinnan kaupunki osapuoleksi.

Sosterilta siirtyvään toimintaan kuuluvat henkilöresurssit (htv):

-          Terveysvalvonnan johtaja  1

-          Kunnaneläinlääkärit  10

-          Valvontaeläinlääkärit  2

-          Terveystarkastajat  7

-          Klinikkaeläinhoitajat  3

Yhteensä   23

Ympäristöterveydenhuollon toimipaikkoja ovat:

 • Savonlinnan terveyskeskus
 • Anttolan eläinlääkäriasema
 • Juvan eläinklinikka
 • Juvan kunnan virastotalo
 • Puumalan eläinklinikka
 • Rantasalmen eläinklinikka
 • Sulkavan eläinklinikka
 • Sulkavan virastotalo

Toiminnan edellyttävät tilat, joita ei ole tarjota kaupungin toimitiloista, vuokrataan jäsenkunnilta. Anttolan toimipaikka pyritään vuokraamaan Etelä-Savon hyvinvointialueelta tai sopimalla vuokraamisesta Sosterin ja hyvinvointialueen kanssa.

Liikkeenluovutussopimuksen perusteella ei siirry merkittävää määrää irtainta omaisuutta. Siirtyvään pienirtaimistoon kuuluu muun muassa toimistokalusteita, kosteus- ja lämpömittareita, käsivalaisimia, tutkimuslaitteita ja pesukoneita sekä kylmäkalusteita. Kaupungin ja Sosterin välillä on vielä neuvottelut käynnissä investointeina hankittujen tavaroiden ja varusteiden osalta. Siirtyviin investointeina hankittuihin tavaroihin ja varusteisiin lukeutuvat muun muassa lämpökamerat, röntgenit, ultraäänilaitteet, instrumenttien pesu- ja huoltovälineet.

 

Talous

Toiminnan siirtyminen otetaan huomioon Savonlinnan kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa. 

Ympäristöterveydenhuollon (Sosteri) vuoden 2022 talousarviossa toimintatuotoksi on arvioitu yhteensä noin 2.3 miljoonaa euroa.  Toimintakuluiksi on arvioitu noin 2,28 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluiksi on arvioitu noin 1,59 miljoonaan euroa.

 

Asiaan kuuluvat liitteet ja oheismateriaalit:

Liite 1: Yhteistoimintasopimusluonnosluonnos

Liite 2: Savonlinnan kaupungin hallintosääntömääräysluonnos: Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto

Liite 3: Liikkeenluovutussopimusluonnos

Oheismateriaali 1: Juvan kunnan lausunto

Oheismateriaali 2: Rantasalmen kunnan lausunto

Oheismateriaali 3: Sulkavan kunnan lausunto

Oheismateriaali 4: Enonkosken lausunto

Oheismateriaali 5: Savonlinnan kaupunginhallituksen pöytäkirjaote (KH 23.5.2022 §192)

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

 1. Valtuusto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksen liitteen 1 mukaisesti. 
 2. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tai sen määräämän viranhaltijan tekemään sopimuksiin teknisluonteisia muutoksia.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

 1. Valtuusto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksen liitteen 1 mukaisesti. 
 2. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tai sen määräämän viranhaltijan tekemään sopimuksiin teknisluonteisia muutoksia.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00