Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Määräalan maanvuokrasopimusluonnos kiinteistöllä 623-425-1-107

PuuDno-2022-89

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Elsanranta -nimisen kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on 623-425-1-107. Määräala sijaitsee Kuoreksenniemi – Sahanlahti asemakaava-alueella (asemakaavamuutos hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.8.2020 ja lainvoimainen 29.9.2020). Määräalan pinta-ala on noin 6 ha. Pinta-ala on likimääräinen.  

Puumalan kunta on neuvotellut määräalan vuokraamisesta. 

Vuokra-alue luovutettaisiin käytettäväksi alueella olevan Kuoreksenniemi – Sahanlahti -asemakaavan mukaiseen matkailurakentamiseen tai sitä tukevaan rakentamiseen. Määräalaan sisältyy kortteli 300 RM-1 alueella sekä VL- ja EV aluetta.

Määräalalla on rakennuspaikkoja matkailua palveleville rakennuksille. Kaavamääräykset mahdollistavat myös caravan-toiminnan. Määräalalla on rakennusoikeutta yhteensä 4000 k-m2 + 25 k-m2 (sauna).

Vuokralaisilla on suunnitelmissa rakentaa alueelle majoitustiloja vaiheittain. Toimijat tavoittelevat merkittävää majoituskapasiteetin lisäystä Sahanlahden alueelle sekä toiminnan ympärivuotistumista. Kapasiteetin kasvun ja palvelutarpeen lisääntymisen myötä hankkeella on positiiviset työllisyysvaikutukset alueella. Toimijoiden kanssa on neuvoteltu vuokrahinnasta ja maanvuokrasopimusluonnos sisältää myös osto-oikeuden. Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyisi määräalalla viimeistään vuonna 2023. 

Määräalan vuosivuokran hinta olisi 13 244 euroa. Sopimusluonnos sisältää myös osto-oikeuden ja kauppahinta on 25 kertaa edellä esitetty vuotuinen vuokrahinta ostohetkellä (tarkoittaa nykyrahassa 331 100 euroa). Osto-oikeus on voimassa 7 vuotta. Hinta pohjautuu ulkopuolisen tahon tekemiin arviokirjoihin (kunnan tilaamat arviot). 

Maanvuokrasopimusluonnokseen sisältyy rakentamisvelvoite, jonka mukaan vuokralainen sitoutuu rakentamaan määräalalle asemakaavan mukaista rakentamista vähintään 2000 kerrosneliömetriä. Rakennustöiden tulee alkaa kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta, ja olla velvoitteen mukaisesti käyttöönotettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Mikäli velvoite ei ole täyttynyt, on kunnalla oikeus purkaa tämä vuokrasopimus välittömästi.

Vuokralainen vastaa alueensa sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käyttö- ja hoitokustannuksista. Vuokralainen vastaa karttaan merkityn tien rakentamisesta.

Maanvuokrasopimusluonnos, määräalakartta ja kaavakartta kaavamääräyksineen ovat liitteinä. 

Hinta-arviot (4 kpl) määräalasta ovat oheismateriaaleina.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: 

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Markus Heiskasen, Jaana Kuivalaisen ja Janne Kuivalaisen kanssa. 

Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään maanvuokrasopimukseen merkitykseltään vähäisiä teknisluontoisia muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Markus Heiskasen, Jaana Kuivalaisen ja Janne Kuivalaisen kanssa. 

Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään maanvuokrasopimukseen merkitykseltään vähäisiä teknisluontoisia muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00