Valtuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Lausunnon antaminen Vaalijalan kuntayhtymän jakautumisesta

PuuDno-2022-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijala on kuntayhtymä, jonka jäsenenä on 33 savolaista kuntaa. Puumalan kunta on yksi Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnista 1,14 prosentin osuudella peruspääomasta.

Vaalijala toimii kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6.1 §:n mukaisena Savon erityishuoltopiirinä. Vaalijala tuottaa mm. kuntoutus-, asumis- ja asiantuntijapalveluita kaiken ikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Lisäksi kuntayhtymä järjestää perusopetusta Pieksämäellä sijaitsevassa Sateenkaaren erityiskoulussa. Erityiskoulun opetus on tarkoitettu Vaalijalassa pysyvästi oleville sekä kuntoutusjaksolla oleville perusopetusikäisille oppilaille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (jälj. voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6.1 §:ssä tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023. Voimaanpanolain 20.3 §:n mukaan, jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, on jäsenkuntien järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. Näin ollen Vaalijalan toiminnasta sote-palveluiden osuus siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, mutta perusopetusta tarjoava Sateenkaaren erityiskoulu ei siirry kuntayhtymän mukana, vaan toiminta on järjestettävä uudelleen.

Pieksämäen kaupunki on lähestynyt Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviä kuntia esittäen Vaalijalan kuntayhtymän osittaisjakautumista ja uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamista sote-uudistuksen johdosta. Pieksämäki on jo aiemmin helmikuussa 2022 pyytänyt Vaalijalan jäsenkunnilta näiden alustavia näkemyksiä Sateenkaaren koulua ylläpitävän uuden kuntayhtymän perustamisesta. Puumalan kunta antoi asiasta oman lausuntonsa kunnanhallituksen (14.2.2022 § 27) päätöksellä todeten, ettei se liity perustettavan uuden kuntayhtymän jäseneksi.

Pieksämäen kaupungin 17.3.2022 lähettämässä toimenpidepyynnössä pyydetään jäsenkuntia viemään valtuustojensa päätettäväksi Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen (liite 1) hyväksyminen sekä uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liittyvien jäsenkuntien osalta myös uuden kuntayhtymän perussopimuksen (liite 2) hyväksyminen tarvittavine valtuutuksineen. Pyynnön liitteenä on toimitettu Vaalijala-kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseen liittyvät asiakirjaluonnokset. 

Toimitetussa asiakirjakokonaisuudessa todetaan, että uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia, eikä kaikkien Vaalijalan jäsenkuntien tarvitse liittyä uuteen kuntayhtymään. Uusi kuntayhtymä tarjoaa palveluita jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

Asiakirjoissa esitetään, että osittaisjakautumisessa uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään siirrettäisiin omaisuutta, jonka kirjanpitoarvo on noin 4,19 miljoonan euroa, sekä 375 000 euroa kassavaroja, yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa. Vaikka asiakirjakokonaisuuden sisältämässä uuden kuntayhtymän taseluonnoksessa ei asiaa ilmoiteta, käy dokumenteista muualta ilmi (jakautumissopimusluonnos), että uudelle kuntayhtymälle ollaan siirtämässä myös Rautalammilla sijaitseva 64,21 hehtaarin metsätila. Helmikuussa toimitetuista asiakirjoista ilmenee tilan kirjanpitoarvoksi vain 20 tuhatta euroa, joka on merkittävästi tilan todellista arvoa vähemmän.

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksessä on kumulatiivista ylijäämää 21,5 miljoonaa euroa. Pelkästään tilikaudella 2021 kuntayhtymä teki 7,6 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Sote-uudistuksen voimaanpanolain 33 §:n mukaan kuntayhtymän kuntayhtymät päättävät taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Vaalijala-kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:ssä todetaan, että olennainen ylijäämä otetaan huomioon toimintavuoden aikana muuttamalla tarvittaessa yksikköhinnoittelua, jotta kertyneet ylijäämät tulevat mahdollisimman kattavasti huomioitua kuntayhtymän jäsenkuntien hinnoittelussa perussopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Puumalan kunta edellyttää kuntayhtymältä välittömiä toimia kertyneen ylijäämän palauttamiseksi jäsenkunnilleen perussopimuksen mukaisesti.

Voimaanpanolain 33 § velvoittaa kuntayhtymien jäsenkunnat kattamaan hyvinvointialueille siirtyvien kuntayhtymien taseisiin kertyneet alijäämät kuntalain säännösten mukaisesti. Vastaavasti säännös mahdollistaa kuntayhtymille kertyneen ylijäämän jakamisen jäsenkunnille, mikäli perussopimus sen sallii. Ylijäämien siirtyminen kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle olisi kuntayhtymän jäsenkuntien edun vastaista.

Sote-uudistuksen voimaanpanolain 39 §, joka rajoittaa kuntayhtymän päätösvaltaa hyvinvointialuetta sitovien merkittävien vaikutusten suhteen, ei ole peruste toteuttaa esitettyä osittaisjakautumista siten, että uuteen kuntayhtymään mukaan lähtevät kunnat hyötyvät taloudellisesti uuden kuntayhtymän ulkopuolelle jättäytyvien kuntien kustannuksella. Syytä on myös huomata, että siltä osin kun on kyse muusta kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä omaisuuseristä, eivät em. lain rajoitukset koske tähän omaisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä.

Kunnilla on voimaanpanolain 20.4 §:n mukaan oikeus sopia kuntayhtymän maaomaisuuden siirtymisestä siltä osin, kun se ei sitoudu hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen.

Rautalammilla sijaitsevaa 64,21 ha metsätilaa (kiint.nro 686-411-6-353) ei enää käytetä lahjoituksena alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti kehitysvammaisten lasten opetuksen toteuttamiseen, sillä opetustoiminta on siirretty Pieksämäelle Nenonpeltoon. Metsätilan lahjakirjan ehdot eivät estä kohteen myymistä. Koska tila ei ole enää opetus- tai muussa opetusta tosiasiallisesti tukevassa käytössä, eikä se toisaalta liity myöskään hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palvelujen tuottamiseen eikä siten siirry hyvinvointialueen omistukseen, tulisi metsätila myydä markkinahintaan ja jakaa siitä saatavat varat kuntayhtymän jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Vaihtoehtoisesti, mikäli metsätila halutaan toimitetussa asiakirjakokonaisuudessa esitetyn mukaisesti siirtää uuden kuntayhtymän omistukseen, on uuden kuntayhtymän ulkopuolelle jättäytyville Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkunnille hyvitettävä metsätilan käyvästä arvosta niiden peruspääomaosuuksia vastaava summa. Metsätilan käypä arvo on osoitettava ulkopuolisen asiantuntijatahon laatimalla arviokirjalla.

Puumalan kunta ei voi hyväksyä esitettyä osittaisjakautumissopimusta ja sen liitteitä siltä osin, kun ne koskevat uudelle kuntayhtymälle siirtyvää varallisuutta, sillä esitetty malli kohtelee epätasa-arvoisesti niitä Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia, jotka eivät ole liittymässä uuden perustettavan Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäsenkunniksi. Niille kunnille, jotka päättävät jäädä uuden kuntayhtymäjärjestelyn ulkopuolelle, on hyvitettävä niiden peruspääomaosuutta vastaava osuus uuteen kuntayhtymään siirtyvän varallisuuskokonaisuuden kokonaisarvosta.

Puumalan kunta katsoo vapaaehtoisen kuntayhtymän olevan hallinnollisesti raskas organisointitapa kyseessä olevien palveluiden tuottamiseen, eikä siksi ole kiinnostunut uuden kuntayhtymän jäsenyydestä. 

Vaalijala-kuntayhtymän muu kuin hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus on kuitenkin jaettava Vaalijalan jäsenkuntien kesken tasapuolisella tavalla niiden peruspääomaosuuksien suhteessa; varojen siirtäminen uudelle kuntayhtymälle muiden jäsenkuntien kustannuksella ei ole hyväksyttävää.

Saatekirje, hallintosääntöluonnos, talousarvion luonnos ja siirtyvien varojen ja peruspääoman taseen luonnos ovat oheismateriaaleina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että Puumalan kunta ei ryhdy jäseneksi uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Lisäksi valtuusto päättää, että osittaisjakautumissopimusta ei voida hyväksyä ehdotetussa muodossa, sillä se ei kohtele Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkuntia tasapuolisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää, että Puumalan kunta ei ryhdy jäseneksi uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Lisäksi valtuusto päättää, että osittaisjakautumissopimusta ei voida hyväksyä ehdotetussa muodossa, sillä se ei kohtele Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkuntia tasapuolisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00