Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Puumalan kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

PuuDno-2023-152

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2024 kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään perjantaina 17.11.2023.

Kunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti). Jos kunta ei ole ilmoittanut tuloveroprosenttia määräajassa, käytetään vuoden 2024 verotuksessa vuoden 2023 veroprosenttia, joka pyöristetään lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen. 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. 

Petteri Orpon hallituksen eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan jatkossa määrättäisiin erilliset yleiset kiinteistöveroprosentit maapohjille ja rakennuksille. Maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaksi tulisi 1,30. Rakennusten yleisen kiinteistöveroprosentin alarajana säilyisi 0,93. Puumalassa yleinen kiinteistöveroprosentti on ollut 0,95. Hallituksen esityksen etenemistä voi seurata tästä linkistä https://vm.fi/hanke?tunnus=VM086:00/2023. Lain vaikutusarvioiden mukaan toimenpide kasvattaisi kuntien kiinteistöverotuloja 108 miljoonalla eurolla. Esitystä perustellaan sillä, että hallituksen tavoitteena on osana hallituksen julkisen talouden tasapainottamistavoitteita kasvattaa kiinteistöverokertymää.

Huolimatta lainsäädäntöprosessin keskeneräisyydestä, pyydetään verohallinnon kyselyssä jo erikseen kiinteistöveroprosentteja maapohjille ja rakennuksille. Tämän vuoksi on syytä päättää em. prosentit erillisinä, mutta ehdollisena suhteessa lakimuutoksen toteutumiseen. 

Puumalan kunnan vuodelle 2023 päättämät veroprosentit ovat seuraavat (suluissa lainsäädännön mahdollistama vaihteluväli):

 • tuloveroprosentti: 6,86 %
 • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95 % (0,93-2,00)
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 % (0,41-1,00)
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 % (0,93-2,00)
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 % 

 

Kunnallisvero

Kuntaliiton lokakuussa 2023 tuottaman veroennusteen mukaan kunnallisveron tuotto olisi vuonna 2024 arviolta 2 774 000 euroa, mikäli veroprosentti olisi 6,9 eli pyöristettynä nykyisestä ylöspäin. Kunnallisveroprosentilla 6,8 tuottoarvio olisi noin 2 737 000 euroa, kunnallisveroprosentilla 6,7 noin 2 700 000 euroa ja kunnallisveroprosentilla 6,6 noin 2 663 00 euroa. 0,1 %:n muutos veroprosentissa tarkoittaisi noin 37 000 euroa.

Yhteensä kunnallisveroprosentin alentaminen 6,9 prosentista 6,6 prosenttiin vaikuttaa noin 111 000 euroa verotuloja alentavasti.

 

Kiinteistövero

Kuntaliiton veroennusteen mukaisesti Puumalan kunnan kiinteistöverotilitykset tulisivat olemaan vuonna 2024 kaikkien kiinteistöverolajien osalta yhteensä arviolta 2 145 000 euroa, mikäli maapohja eriytetään kiinteistöverossa ja sen kiinteistöveron alaraja korotetaan tasolle 1,3 %. Lain sallima vaihteluväli olisi tällöin 1,3 - 2,00 %. Mikäli lakimuutosta ei tulisi ja korotusta ei tehtäisi, olisi kiinteistöverotilitys vuonna 2024 kokonaisuudessaan 1 920 000 euroa. Veroprosentin muutos tuo kunnalle lisätuloa siis arviolta 225 000 euroa. (ks. veroennusteen välilehti C1 ja 2)

Puumalan verotuloennuste olisi kokonaisuudessaan 5 818 000 euroa, mikäli yleisen kiinteistöveron maapohjan verotus nousee 1,3 prosenttiin ja kunnallisvero lasketaan 6,6 prosenttiin. 

 

Yhteisövero

Ennusteen mukaan yhteisöveroa kertyisi noin miljoona euroa.

 

 

Perustelut veromuutoksille

Puumalan kunnalla ei ole tarvetta korottaa kunnallisveroa tai kiinteistöveroja vuodelle 2024. Maan hallituksen kiinteistöveron alarajan korotus tasolle 1,3 % olisi Puumalan näkökulmasta pakkokorotus, jollaiselle ei tässä hetkessä olisi kunnassa tarvetta. Tämän vuoksi valmistelussa on lähdetty siitä, että kunnan veronmaksajille kompensoidaan kiinteistöveron korotusta siltä osin kuin se on mahdollista. Täysimääräinen kompensointi on vaikea toteuttaa. Vuodelle 2024 ehdotetaan kunnallisveron alentamista 6,6 prosenttiin. On todennäköistä, että kunnallisveroprosentti tulisi olemaan itäisen Suomen alhaisin. Tällä hetkellä esim. Hirvensalmella ja Imatralla kunnallisveroprosentti on 7,36, Sulkavalla 8,36, Ruokolahdella ja Kontiolahdella 7,86, Juvalla 8,11 ja Mikkelissä 9,36. Pääkaupunkiseudulla kunnallisveroprosentit ovat: Kauniaisissa 4,36, Espoossa ja Helsingissä 5,36 sekä Vantaalla 6,36 ja Keravalla 6,61. Kustavin veroprosentti on 5,36 ja Sysmässä 6,36.  

Lisäksi talousarviota on valmisteltu mm. siten, että yksityistieavustuksia tullaan nostamaan ja uusi maksuja, kuten jätehuollon perusmaksua, ei tulla asettamaan.  

Päätöksenteossa tulee huomioida verotulojen suhteen se, että kyse on nimenomaan ennusteista. 

Oheismateriaalina on Kuntaliiton veroennuste. Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu hallitusohjelmassa esitetty maapohjan eriytetty kiinteistöveroprosentti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää Puumalan kunnan veroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti: 6,6 %
 • rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95 %
 • vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 %
   

Lisäksi valtuusto päättää maapohjan yleiseksi kiinteistöveroksi 1,3 %, mikäli kiinteistöverolakia muutetaan esittelytekstissä kuvatulla tavalla. Mikäli kiinteistöverolaki ei tältä osin muuttuisi, pysytetään Puumalan yleinen kiinteistöveroprosentti tasossa 0,95 % koskien siten sekä maapohjaa että rakennuksia. 

 

Keskustelun kuluessa jäsen Laura Pitkonen esitti vuodelle 2024 tuloveroprosentiksi 6,5 %. Keijo Montonen kannatti Pitkosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä.
Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laura Pitkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Mika, Hämäläinen, Vesa Koivula, Harri Kautonen, Minna Korhonen ja Airi Tella) ja 2 EI-ääntä (Laura Pitkonen ja Keijo Montonen).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 5 - 2.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää Puumalan kunnan veroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti: 6,6 %
 • rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,95 %
 • vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 %

 

Lisäksi valtuusto päättää maapohjan yleiseksi kiinteistöveroksi 1,3 %, mikäli kiinteistöverolakia muutetaan esittelytekstissä kuvatulla tavalla. Mikäli kiinteistöverolaki ei tältä osin muuttuisi, pysytetään Puumalan yleinen kiinteistöveroprosentti tasossa 0,95 % koskien siten sekä maapohjaa että rakennuksia. 

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Pitkonen esitti vuodelle 2024 tuloveroprosentiksi 6,5 %. Keijo Montonen kannatti Pitkosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä.
Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laura Pitkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA 13 ääntä (Mika Hämäläinen, Esa Karjalainen, Harri Kautonen, Olavi Kietäväinen, Vesa Koivula, Minna Korhonen, Paavo Kyhyräinen, Pentti Lautala, Olli Luukkonen, Unto Pasanen, Airi Tella, Juha-Matti Matinen ja Heikki Hupli)
EI 4 ääntä (Laura Pitkonen, Keijo Montonen, Laura Penttinen ja Matti Viialainen)
TYHJÄ 1 ääni (Martti Laine).

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 13 - 4.