Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2022-2026

PuuDno-2022-122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Tavoitteita ovat mm. edellytysten luominen kaavoitukselle ja rakentamisen ohjaamiselle sekä asuntotuotannolle. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään valtuustokausittain sekä tarvittaessa useamminkin esimerkiksi kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai kaavoituksen niin vaatiessa.

Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman lähtökohtana ovat kunnan maankäytön tavoitteet ja kehittämistavoitteet. Maa- ja asuntopolitiikalla toteutetaan kunnan strategiaa.

Maapoliittinen osa ohjelmasta toimii ohjeena maanhankinnassa ja -luovutuksessa, kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa ja poikkeamislupia käsiteltäessä. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toiminnasta niin tontin ostajille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin.

Asumispalvelujen järjestämisen vastuu on kunnalla. Asumispalvelujen tavoitteena on turvata kaikille kuntalaisille tarkoituksenmukainen asumismuoto. Laadukkaan asumisen mahdollistumisella on suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin.

Ohjelmakauden tärkeimmät toimet liittyvät uusien vetovoimaisten ja rakentamiselle suotuisten maa-alueiden hankkimiseen, kaavoituksen ajanmukaisuuden ja tuleviin hakkeisiin sopivuuden varmistamiseen, sekä asumiseen liittyvien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden eteenpäin vientiin.

Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa on ollut valmistelemassa Puumalan kunnanhallituksen nimeämä työryhmä. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 2023-2026 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn maa- ja asuntopoliittisen ohjelman ja lähettää sen eteenpäin päätöksentekoa varten kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maa- ja asuntopoliittisen ohjelman liitteen mukaisena ja lähettää sen eteenpäin päätöksentekoa varten kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2022-2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2022-2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.