Valtuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Eron myöntäminen Pentti Lautalalle kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta

PuuDno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Pentti Lautala on ilmoittanut eroavansa Puumalan kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä. Eron syynä on kunnanvaltuuston päätös 18.9.2023 § 36, jossa Lautala on valittu tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

Kuntalain 40 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kuntalain 75 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Näin ollen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei voi olla kunnanhallituksen varajäsenenä.

Lautalan tilalle kunnahallituksen varajäseneksi on nyt syytä valita uusi edustaja. 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetttavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyöä tai vahinkoa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. myöntää eron Pentti Lautalalle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja
  2. valitsee kunnanhallituksen jäsen Vesa Koivulalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Pentti Lautalalle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja
  2. valita kunnanhallituksen jäsen Vesa Koivulalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti
1. myöntää eron Pentti Lautalalle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja
2. valita kunnanhallituksen jäsen Vesa Koivulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Lipo-Lempiäisen.