Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Urheilukentän saneerauksen hankesuunnitelma

PuuDno-2019-235

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on varaamassa investointimäärärahaa kesällä 2020 toteutettavalle urheilukentän saneeraukselle. Kunta on teettänyt parisen vuotta sitten hankkeesta alustavat suunnitelmat SitoWise Oy:llä.  Hankesuunnittelun lähtökohtana oli selvittää urheilukentän kunnostamisen vaatimat toimenpiteet, kustannukset ja tavoiteaikataulu. Hankesuunnitelman mukaan juoksuratojen tiilimurskapinnat uusitaan kokonaisuudessaan. Sisäkentän suorituspaikkojen Novotan-pintojen korjauksista on esitetty kaksi vaihtoehtoa; ne joko paikkakorjataan tai uusitaan kokonaan. Näiden vaihtoehtojen kustannusero on vajaat 20 000 euroa. Urheilukentän katsomorakennusta on myös tarkoitus korjata hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmissa esitettyjen toimien kustannusarvio on 140-160 000 euroa, alv 0%.

Hankkeen suunnittelun aikana on noussut esille myös ajatus juoksuratojen pinnoittamisesta esimerkiksi Novotan-kestopinnoitteella. Nykyisen punamurskapintaisen juoksualueen pohjarakenteet ovat hyvin vaatimattomat; noin viiden senttimetrin paksuisen tiilimurskan alla on vain 8-10 senttimetrin paksuinen murskesora ja sen alla perusmaa. Kestopinnoite vaatisi massiiviset, noin 70-80 senttimetriä paksut pohjarakenteet routaeristeineen. Pohjarakenteiden kustannus olisi 38-45 euroa neliömetriltä, joten niiden kustannus olisi       110 000-130 000 euroa.

Juoksuratojen pinnoitusratkaisussa pohjarakenteiden päälle tulisi kaksi 30 millimetrin asfalttikerrosta ja näiden päälle 10-15 millimetrin paksuinen kestopinnoite. Pintarakenteiden kustannus on selvitetty isolta urheilukenttärakentajalta ja se on 65 euroa neliömetriltä. Pintarakenteet maksaisivat 160-170 000 euroa.  

Hinta-arvio juoksuratojen pinnoittamisesta pohjarakenteineen on yhteensä siis 270-300 000 euroa ja se nostaisi urheilukentän kunnostuksen kokonaishinnaksi 410-460 000 euroa, alv 0%.

Puumalan kunnan nuorisovaltuusto käsitteli urheilukentän peruskorjausta kokouksessaan 20.9.2019. Päätöksessään asiasta nuorisovaltuusto toteaa, että urheilukentän peruskorjauskustannukset on pidettävä kohtuullisina käyttöön verrattuna. Nuorisovaltuuston mielestä hiilimurskapinnoitteinen juoksurata on riittävän hyvä käyttäjämäärään nähden. Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä kenttälajien suorituspaikkojen kunnostamista. Nuorisovaltuuston yhteisestä näkemyksestä poikkeavan näkemyksen esittivät kaksi jäsentä, jotka kannattivat Novotan-päällysteisiä juoksuratoja.

Hankkeen jatkosuunnittelu tapahtuu talvella 2020 ja urakan kilpailutus keväällä 2020. Rakentaminen ajoittuu loppukesään 2020.

Hankkeen toteutukseen haetaan aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamisavustusta. Avustustaso on yleensä ollut 20-30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeelle ollaan varaamassa vuoden 2020 investointeihin 300 000 euron määräraha.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta on tutustunut urheilukentän hankesuunnitelmaan ja päättää valita toteutusratkaisuksi vaihtoehdon, jossa kentän juoksuratojen sisäpuolella olevat kenttälajien suorituspaikat korjataan uusimalla Novotan-pinnat kokonaisuudessaan. Juoksuradat jäävät murskepintaiseksi, mutta nekin korjataan hankesuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00