Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Talousarvio 2020, sekä taloussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022

PuuDno-2019-137

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.

Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia. Talousarviossa ei määritellä enää vastuualuekohtaisia kärkitavoitteita, vaan jokainen vastuualue katsoo, kuinka voi toteuttaa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä talousarviovuonna 2020.

Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä. Kriittisiä tunnuslukuja on päivitetty vuodelle 2020 jättämällä voimaan vain vastuualueen toiminnan kannalta olennaisimmat.

Vastuuhenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat ovat yhdessä tekninen johtajan kanssa laatineet teknisten palvelujen toimialan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen.

Teknisten palvelujen toimialan talousarvion toimintatulot ovat 1 795 040 euroa (TA 2018: 1 968 900 €) ja toimintakulut  3 611 495 euroa (3 606 520 €), toimintakate on siten 1 816 455 euroa (1 637 620 €).

Toimintatulojen pieneneminen johtuu mm. pienemmistä kaavoitustuloista sekä ruokahuollon suoritteiden myyntitulojen vähenemisestä. Toimintakulut pysyvät suunnilleen ennallaan viime vuotiseen arvioon nähden.

Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta ja sitä suuremmat merkitään investointiosan menoksi.

Kunnan nettoinvestointien taso tulisi olemaan reilut 1,3 miljoonaa euroa, mikä olisi toteutuessaan toiseksi eniten tällä vuosituhannella. Vuoden 2020 bruttoinvestointien arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa, joista suurimmat investoinnit ovat osallistuminen Lintusalontien perusparannukseen (300 te), urheilukentän peruskorjaus (300 te) sekä Kotiniemen katujen parannus (150 te). Satama-alueelle on budjetoitu noin 100 000 euron uusinvestoinnit, joilla rahoitettaisiin erityisesti laiturikapasiteetin laajennus. Taajaman osalta on valmistauduttu kehittämään linja-autoaseman aluetta, vastaamaan sähköautojen nopeaan kasvamiseen toteuttamalla latausasema ja uusimalla valaistusta led-tekniikkaan.

Teknisen toimialan talousarvion perustelut vuodelle 2020 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen toimialan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaehdotuksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.