Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelma 2019

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen käynnistettiin helmikuussa 2019 yhdessä kuntien, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja poliisin yhteistyönä. Hankkeen alussa toteutettiin asukaskysely 4.3.–24.3.2019 välisenä aikana. Kyselyn avulla saatiin tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti -tilanteiden takia. Kyselyssä kuntalaiset saivat tuoda esille kohteet, joissa on esimerkiksi korkeita ajonopeuksia, turvaton tienylitys, hankala risteys tai puutteellinen pysäköintijärjestely. Kyselyssä merkittiin kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja Puumalaan noin 140 kpl.

Kuntalaispalautteen, konsultin maastokäyntien ja viranomaistapaamisten myötä laadittiin myös Puumalaan toimenpidesuunnitelma, jossa esitetään yhteensä 25 ongelmakohdetta ja joihin esitetään yhteensä 39 yksittäistä toimenpidettä.

Toimenpide-esitykset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua. Toimenpiteiden toteuttamisvastuut jakautuvat kunnan ja ELY-keskuksen eli valtion kesken, toimenpideohjelmaan on merkitty vastuutaho.

Toimenpiteet on jaettu kiireellisyysluokkiin ja niille on esitetty karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Toimenpiteet ovat satunnaisessa järjestyksessä kiireellisyysluokkien sisällä.

ELY-keskuksen maanteiden osalta nopeasti toteutettavissa olevat tiemerkintä- ja liikennemerkkikohteet on kirjattu kiireellisyysluokkaan PIKA.

Suurimpana toimenpideohjelmasta poimittuna liikenneturvallisuuden parantamistoimena vuonna 2020 esitetään koulun liittymän, seurakunnan ja kirkon kohdan parantamissuunnitelman toteuttamista. Kyseisen hankkeen luonnossuunnitelma kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpideohjelman 2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.