Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Poikkeamishakemus 623-418-2-146

PuuDno-2019-219

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Hakija hakee poikkeamislupaa uuden rakennuksen (yhden asunnon talo) rakentamiseksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän Tollonniemi (623-418-2-146) tilalle. Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen 5.3 rakentamisen sijoittuminen (asuinrakennus yli 120 m^2) vähintään 40 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sekä suunnittelutarveratkaisua ranta-alueelle (MRL 72 §) Puumalan Hurissalon osayleiskaavan mukaisesta lomarakennuspaikan (RA-1), jolle saa rakentaa loma-asunnon talousrakennuksineen (yhteenlaskettu kerrosala enintään 200 m^2). Entinen loma-asunto (67,5 k-m^2) on muutettu vakituiseksi asunnoksi Kunnanhallituksen 193 § päätöksellä 13.9.2006, jonka jälkeen rakennukselle on haettu laajennuslupa (26,5 m^2). Laajennusosalle on haettu jatkolupia, mutta sitä ei ole loppukatselmoitu, koska asuinrakennus on tuhoutunut tulipalossa kesällä 2019.

Hakemuksen oheismateriaaleina on asemapiirros, johon on merkattu rantaetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulevaan rakennukseen 14m ja olemassa oleviin saostussäiliöihin 22m ja imeytyskenttään 8m. Pääpiirustuksista pohja- ja julkisivupiirustukset. Naapureita on kuultu hakemuksen johdosta ja paikan päällä on käynyt ympäristösihteeri Timo Hämäläinen.

Rakennuspaikka on maisemallisesti aralla alueella (RA-1), jossa rakennusten sijoittelussa ja värivalinnoissa tulee maisemalliset tekijät ottaa erityisesti huomioon. Rakennuspaikkaa ympäröi (MY-1) maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Rakennusoikeutta uuden rakennuksen myötä olisi käytetty 208 k-m^2.

Rakennuspaikalle on haettu kaavamuutosta AO-1 Hurissalon osayleiskaavan päivittämisellä (luonnos liite 1), joka tulee todennäköisesti lainvoimaiseksi keväällä 2020. Kaavamuutoksen tullessa lainvoimaiseksi rakennusoikeus olisi 300 kem^2, jolloin rakennusoikeus riittää tontilla oleviin / tuleviin rakennuksiin. Hakija on hakenut aloittamisoikeutta rakennuksen rakentamiseen ennen kuin lupa on lainvoimainen. Rakennustöiden aloittamisella tarkoitetaan rakennuksen perustuksen valutöitä tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamista.

Hakijan perustelut: tulipalo tuhonnut entisen.

Rakennustarkastajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun hakemuksen, koska vuonna 2006 on tehty päätös loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi. Vaikka rakennus on melkein kaksi kertaa isompi kuin alkuperäinen se ei vaikuta rantaetäisyyksiin, koska laajennus olisi rannan myötäinen ja rakennuspaikka on maastoltaan haasteellinen. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa tulevan kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista sekä maisemalliset arvot otetaan huomioon rakentamisessa.

Tekninen lautakunta päättää myöntää aloittamisoikeuden, josta peritään rakennusvalvontataksan 13 §:n mukainen maksu. Aloittamisoikeuden hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuus määritellään niin suureksi, että rakennuspaikka voidaan sillä tarvittaessa ennallistaa, jos lupapäätös kumotaan tai sitä muutetaan. Sopivana vakuutena käytetään 5000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan uuden 133 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon rakentamiselle. Esittelytekstissä kuvattua 5000 euron vakuutta ei aseteta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00