Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksusta

PuuDno-2019-228

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Hakija on tehnyt valituksen 22.10.2019 rakennusluvasta 19-0166-R (kielteinen lupa) laskusta 651/5730 ja uudestaan valituksen 4.11.2019 uudesta laskusta 651/5741, joka korvasi edellisen laskun. Rakennustaksan 22 § Maksun palauttaminen kohdan 22.3. Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen mukaan: mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen enen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50% maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

Laskusta 651/5730 on tehty korvaava lasku, koska rakennusvalvonta on todennut laskun perusteet vääräksi ja toimittanut hakijalle oikean laskun. Laskutuksessa on käytetty rakennustaksan 2§ kohdan 2.4 Muun talous- tai varastorakennuksen kuin saunan tai vierasmajan rakentaminen tai laajentaminen taksoitusta. Oikean laskun 651/5741 perusteena on käytetty 50% taksan 2.4 kohdasta ja 50% yhden katselmuksen taksasta. Hakijan molemmat valitukset, laskut ja rakennuslupapäätös sekä sähköpostiviestit ovat oheismateriaalina. Katselmus tullaan suorittamaan viikolla 49, jolloin todetaan tilanne paikan päällä ja käynnistetään velvoitemenettely. Käynnistä kirjoitetaan tarkastuslausunto, jossa kerrotaan, että asia ollaan viemässä rakennuslautakunnan päätettäväksi. Tarkastuslausunto lähetetään velvoitettavalle taholle todisteellisesti tiedoksi ja varataan tilaisuus antaa vastine asiassa. Jos asiantila ei korjaannu eikä vastine anna aihetta arvioida tilannetta toisin, asia viedään rakennuslautakunnan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Rakennustarkastajan ehdotus: Tekninen lautakunta hylkää valitukset perusteettomina, koska hakijalle on annettu mahdollisuus perua hakemus kokonaan. Oheismateriaalien joukossa on sähköpostiviestittelyä asiasta ja annettu riittävä kahden viikon aika perua hakemus. Toisesta valituksesta on jo tehty korvaava lasku.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hylkää valituksen perusteettomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:  
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00