Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Oikaisuvaatimus Rakennuslupaan 19-166-R

PuuDno-2019-202

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Hakija on tehnyt valituksen rakennusluvasta 19-0166-R, joka on tehty kielteisenä. Kielteisen päätöksen perusteet löytyvät rakennuslupa päätöksestä (oikaisuvaatimuksen liitteet). Ensimmäiset rakennuslupahakemukset hakija on toimittanut rakennusvalvontaan 22.5.2019.

Paloinsinöörin Juha Paunosen ja teknisen johtajan Kimmo Hagmanin tekemällä käynnistä 5.6.2019 on tehty muistio (oikaisuvaatimuksen liitteet), josta käy selvästi ilmi mitä tulee tehdä lupahakemuksen laatimiseksi.

Perjantaina 19.7.2019 käymässämme keskustelussa hakija muutti hakemustaan väliaikaiseksi toiminnaksi Lupapisteellä. Annoin ohjeistusta, miten kohdetta tulisi muuttaa, että sillä olisi edellytyksiä mennä läpi toimenpidelupana. Olen toimittanut kirjallisesti 22.7.2019 (liite1) kirjeen, jossa rakennusluvan puutteet on mainittu ja miten olisi mahdollista tehdä toimenpideluvalla rakennelma sekä milloin rakennelmaa pidettäisiin siirrettävänä.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt väittämän, jonka mukaan edellinen rakennustarkastaja on antanut luvan rakentaa. Edelliseltä rakennustarkastajalta on useamman kerran kysytty ja hän ei ole antanut lupaa, vain opastanut ja kehottanut hakemaan lupaa. Edellinen rakennustarkastaja on irtisanoutunut töistään keväällä 2019 ja viimeinen työpäivä oli 31.5.2019, lisäksi hän on pitänyt vuosilomiaan 7.-8.5.-19 ja 15.-31.5.-19.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hylkää valituksen perusteettomana, koska rakennuslupahakemus on ollut puutteellinen, eikä sitä sen vuoksi ole voinut myöntää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:  
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00