Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sataman hoitosopimus kesälle 2021

PuuDno-2021-108

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan 4H-yhdistys on perinteisesti hoitanut kunnan kesäaikaisen satamapalvelun. 4H-yhdistys on vastannut mm. veneilijöiden palveluista ja yöpymismaksujen keruusta, Veera-nimisen veneilijöiden huoltotilojen hoidosta saunanlämmityksineen, laajan satama-alueen alueen siivouksesta ja sen valvonnasta sekä satama- ja ylätorin torimaksujen keräyksestä.

Uudessa sopimuksessa 4H-yhdistyksen ohjauksessa tapahtuvat työsuoritukset ovat samat. Erona entiseen sopimukseen on se, että palkattavat nuoret työntekijät, noin kymmenen henkilöä, ovat palkkasuhteessa suoraan kuntaan. Sataman palveluaikaa laajennetaan siten, että 4H-yhdistys vastaa alueen päivittäisestä hoidosta ajalla 15.5.– 22.8.2021. Satama- ja toripalveluista kerätyt erilaiset maksut tilitetään lyhentämättöminä kunnalle. Uuden sopimuksen mukaan Puumalan kunta korvaa Puumalan 4H-yhdistykselle sopimuskorvauksena 20 000 euroa, (alv 0 %).

Sopimusluonnos oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus esitellään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sataman hoitosopimuksen kesälle 2021 ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00