Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Poikkeamishakemus 623-414-3-132

PuuDno-2021-110

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön määräalan vuokraaja hakee poikkeamislupaa asuinrakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan kirkonkylän kiinteistö Lohiranta 3:132 osoitteeseen Lohentie 155, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan taajamayleiskaavan alueella olevalle E-alueelle rakentamisalueelle, erityisalue. Taajama yleiskaavan perusteella voidaan myöntää lupia asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen ulkopuolisille A-, AO- ja RA-alueille. Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen määrättyä etäisyyttä lähemmäksi rannasta. Rakennusjärjestyksen kohdan 5.3. mukaan asuinrakennuksen ja yli 120 kerrosneliömetrin rakennukset tulee olla vähintään 40 m etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rakennuspaikalle on tarkoitus hakea lupaa asuinrakennuksen rakentamiseksi 25 m rantakasvillisuuden rajasta maasto-olosuhteiden takia. Asuinrakennus olisi noin 176 k-m2. Rakennuspaikka 3:132 on tällä hetkellä rakentamaton. E-alueella on aikaisemmin tehty kolme asuinrakennusta ja kaksi teollisuusrakennusta.

Rantaan rajoittuvan uuden, pysyvän asumisen rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2. Vuokrattu alue on 7000 m2.

Hakija on perustellut hakemusta seuraavasti. Poikkeamislupaa haetaan erityisalueeksi merkitylle tontille. Erityisalue (e-alue) on kaavoitettu Puumalan Lohi Oy:n toimintaa tukevia rakennuksia varten. Tarkoituksena on rakentaa kalalaitoksen hoitajan/tulevan omistajan asunto. Syynä rakennuksen sijaintiin suhteessa rantaviivan muoto. Tontin takaosassa on lähes pystysuora kallioseinämä, jonka johdosta taloa ei saa tontilla siirrettyä kauemmas rantaviivasta. Kalalaitoksen toimintaan kaavoitetulla alueella on kuitenkin useita rakennusmassaltaan suurempia rakennuksia myös lähempänä rantaviivaa. Lisäksi alueen muutkin asuinrakennukset (3 kpl) ovat erityisalueen(e-alueen) kaava-alueella. Muun muassa näistä syistä arviona on, että hankkeen vaikutukset lähiympäristöön ovat hyvin pienet.

Naapurit on kuultu. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa.

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä tutustumassa maastoon.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen tälle taajaman yleiskaavan E-alueelle ei muuta alueen käyttöä. Asuinrakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalla on perusteltua. Rakennuspaikalla haetun rakennuksen takana alkaa jyrkkä kallio, joka estää rakennusta viemästä rakennuspaikalla kauemmaksi rantakasvillisuuden rajasta. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto. Rakennuksen ulkoväritys tulee sopeutua ympäröivään maastoon. Asuinrakennus tulee sijaita taajama yleiskaavan E-alueella. Kyseiselle taajama yleiskaavan E-alueelle tulee teettää oma ranta-asemakaava tulevia rakentamishankkeita varten. 

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta myöskään haittaa kaavan muulle toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden toteutumista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Asemapiirros ja kartat ovat liitteenä.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: Osallisuusjäävi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistön 3:132 määräalan vuokralaiselle poikkeamisluvan asuinrakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan kirkonkylän yleiskaavan E-merkinnällä merkitylle alueelle 25 m rantakasvillisuuden rajasta edellä esitetyin perustein.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on  20.4.2021.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

 

Keskustelun kuluessa Tiina Lipo-Lempiäinen esitti, että Puumalan teknisen lautakunnan ei pitäisi myöntää poikkeamislupaa vaan jättää asia uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin. 

Tiina Lipo-Lempiäinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00