Tekninen lautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Poikkeamishakemus 623-410-2-81

PuuDno-2021-94

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa rantasaunan  rakentamiseksi Karvuoren-Konninsalon rantakaavan ja Riutanniemen rantakaavan muutoksen RA-alueen ulkopuolelle VR-alueelle.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Kauppilan kylässä Riutanranta 2:81, pinta-ala 4,275 ha.

Poikkeamislupaa haetaan Karvuoren-Konninsalon ja Riutanniemen rantakaavan muutoksessa loma-asuntoalueeksi merkityn rakennuspaikan (RA) viereen VR-alueelle. Rakennuspaikalla on tällä hetkellä loma-asunto 106 k-m2.

Karvuoren-Konnnisalon ja Riutanniemen rantakaavan muutosalueella on loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rantakaavan mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. Rakennukset on sijoitettava vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta ellei rakennusalueen rajaus muuta osoita. Erillisen alle 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen saa rakentaa 10 m etäisyydelle rantaviivasta ellei rakennusalueen rajaus muuta osoita.

Poikkeamista haetaan rantasaunan rakentamiseksi hieman kaavan mukaisen rakennusalueen ulkopuolelle VR-alueelle.

Karvuoren-Konninsalon rantakaavan ja Riutanniemen rantakaavan muutoksen mukaan RA-loma-asuntojen korttelialueelle tulee sijoittaa kaikki RA-paikan rakennukset. VR-alueen retkeily- ja ulkoilualueelle ei ole rakennusoikeutta. VR-alue on varattu retkeily- ja ulkoilutarpeisiin.

Rantasaunan poikkeamislupa on haettu n. 18 metrin päähän kaavan mukaisen RA-alueen rajasta. Kaavan mukainen VR-alue on laaja. Haettu rantasaunan paikka on lähin rakennuskohta VR-alueella RA-alueen koillispuolella. Rantasaunaan käytetään RA-rakennuspaikan rantasaunan rakennusoikeutta.

Hakija on perustellut poikkeamista VR-alueen puolelle siten, että RA-alueella ei löydy rantasaunan rakentamiselle hyvin soveltuvaa paikkaa. Sijoittamalla rantasauna poikkeamisluvan esittämään paikkaan voidaan paremmin varmistaa kiinteistön alueelle sijoitetun kahden rakennuspaikan rakennusten riittävä etäisyys toisistaan. Esitetty rakennuspaikka on Vuorenvarjonnimen kärjestä katsoen hieman muuta maastoa alempana ja jää siten katveeseen. Näin ollen sauna ei hallitse tai häiritse näkymiä Vuorenvarjonnimen kärjen VR-alueelta katsoen.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta ja asemapiirros ovat  liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden rantasaunan rakentamiseen Puumalan kunnan Kauppilan kylän kiinteistölle Riutanranta 623-410-2-81 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 20.4.2021. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00