Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Poikkeamishakemus 623-445-13-123

PuuDno-2020-172

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Hakija perustelee poikkeamishakemustaan muutolla paikkakunnalle. Tällöin olemassa oleva rakennus on Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistölle Kallioniemi, kiinteistötunnus 623-445-13-123, jonka pinta-ala on 11261 m2. Kiinteistön osoite on Kutulahdentie 48, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Vesiniemen rantakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Vesiniemen rantakaavan mukaan loma-asuntojen korttelialueella kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m2 suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon, sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen, enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen. Lisäksi kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden varasto/huoltorakennuksen ja käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä 20 k-m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 89 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 20 k-m2 ja talousrakennus 17 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 126 k-m2. Rakennusten koot ja lukumäärä, sekä rakennuspaikan pinta-ala täyttävät kaavan ja rakennusjärjestyksen määräykset.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.                            

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Kutulahdentiellä. Päärakennus on valmistunut vuonna 2006. Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta on kaavan vaatimusten mukaisesti yli 20 metriä. Kiinteistöllä oleva suojapuusto on hyvä ja päärakennus sopeutuu materiaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöön.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Syntyvät mustat jätevedet (wc) ohjataan umpisäiliöön, harmaat jätevedet imeytetään. Rakennus täyttää muutoinkin kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiaselvityksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus, energiaselvitys ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Hakija perustelee poikkeamishakemustaan muutolla paikkakunnalle. Tällöin olemassa oleva rakennus on ympärivuotisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-445-13-123 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylässä kiinteistöllä Kallioniemi edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 24.9.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00