Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Poikkeamishakemus 623-418-3-137

PuuDno-2020-158

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän kiinteistölle Kallioranta, kiinteistötunnus 623-418-3-137, jonka pinta-ala on 5030 m2. Kiinteistön osoite on Tammovedentie 236 E, 52230 Hurissalo.

Poikkeamista haetaan Haukkoniemen ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi (RH-1) merkitylle rakennuspaikalle. Haukkoniemen ranta-asemakaavan mukaan loma-asuntojen korttelialueella kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomakäyttöön tarkoitetun, yhden perheen asuinrakennuksen apu- ja saunatiloineen ja joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 kerrosneliömetriä.

Hakijalle on myönnetty vuonna 2002 poikkeamislupa jakaa rakennusoikeus kahdelle eri rakennukselle, 110 k-m2 vapaa-ajan asunnolle ja 40 k-m2 varastolle. Vuonna 2005 hakijalle myönnettiin lupa muuttaa vapaa-ajanasunto vakituiseksi asunnoksi. Hakija ei kuitenkaan hakenut muutokselle rakennuslupaa vaaditun vuoden kuluessa, joten poikkeamislupa raukesi.

Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 110 k-m2. Rakennuspaikalla on myös varasto 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 150 k-m2.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Tammovedentiellä. Päärakennuksen on valmistunut vuonna 2005. Kiinteistöllä oleva suojapuusto on hyvä ja päärakennus sopeutuu materiaaleiltaan ja väritykseltään hyvin ympäristöön.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Syntyvät mustat jätevedet (wc) ohjataan umpisäiliöön, harmaat jätevedet imeytetään. Rakennus täyttää muutoinkin kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakija on teettänyt rakennuksestaan energiaselvityksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus, energiaselvitys ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Hakija perustelee poikkeamishakemustaan muutolla paikkakunnalle. Tällöin olemassa oleva rakennus on ympärivuotisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-418-3-137 omistajalle poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kyllölän kylässä kiinteistöllä Kallioranta edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 24.9.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00