Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Pistohiekan ranta-asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen

PuuDno-2020-176

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan 1. vaiheen toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat kesän ja alkusyksyn aikana. Suunnitelmat on laatinut Sitowise.

Kaava-alueen päätie (K1, 1,3 kilometriä) toteutetaan sorapäällysteisenä ja 6 metrin levyeisenä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös koko aluetta palveleva vesihuoltoverkosto. Käymälävesien säilöntä ja kuljetus toteutetaan tonttikohtaisesti ja harmaat vedet ohjataan paikallisesti keskitettyyn puhdistukseen ja suodatukseen. Tiestön ja vesihuoltoverkoston osalta suunnitelmien kustannusarvio on noin 420 000 euroa, ja lisäksi suunnitelman toteutus edellyttää pienempiä investointeja harmaiden vesien keskitettyyn käsittelyyn sekä puhtaan veden pumppaamiseen verkostoon.

Suunnittelussa on valmistauduttu myös siihen, että 2. vaiheessa toteutettaisiin kaava-alueen katuverkostoa täydentävät yhteydet J1 ja K2, valaistus, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylät. 2. vaiheen toteutustarve realisoituu kuitenkin vasta alueen kehittymisen myötä, aikaisintaan 2020--luvun jälkipuoliskolla.

Liitteenä alueen 1. vaiheen jätevesisuunnitelma, tie- ja vesihuoltoverkoston suunnitelmakartta sekä oheismateriaalina suunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio tie- ja vesihuoltoverkoston 1. vaiheen osalta.

 

 

 


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan suunnitelmat ja 1. vaiheen toteuttamisen selostusosassa mainitulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.