Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon

PuuDno-2020-165

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion osalta on tullut esiin useampiakin muutostarpeita.

Kunnan saamien valtionosuuksien määrä tulee kuluvana vuonna olemaan huomattavasti budjetoitua korkeampi, johtuen valtion päättämistä koronatukitoimista. Viimeisin päätös valtionosuuksien määrästä on 8,71 miljoonaa euroa, kun talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioitiin 8,39 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määrän toteumaennuste on siis noin 320 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Verotulojen osalta talousarvion tason (9,050 miljoonaa euroa) voidaan arvioida kokonaisuutena toteutuvan. Kiinteistöveron ja kunnallisveron tuottojen heikentymistä kompensoi valtion päätös yhteisövero-osuuden kasvusta.

Käyttötalouden osalta keväällä tehtiin päätökset elinvoimapalvelujen lisärahoituksesta nettona 100 000 eurolla. Yksinyrittäjien tukien osalta menot (150 000 euroa) ja tulot (150 000 euroa) on Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti kirjattu toimeksiantotehtävinä ilman käyttötalousvaikutusta. Tältä osin elinvoimapalvelujen määrärahamuutokset voidaan perua. Muiden vastuualueiden osalta määrärahamuutoksia ei vielä esitetä. Useilla vastuualueilla koronaepidemia tarkoitti menojen tilapäistä pienentymistä. Erikoissairaanhoidon käyttö on myös vähentynyt radikaalisti, mutta lopullista sote-palvelujen kustannusta ei silti voida vielä tarkkaan ennakoida.

Investointien osalta talousarvioon on tarpeen tehdä lisäyksiä Pistohiekan alueen katu- ja vesihuoltoverkoston toteuttamiseen, edellyttäen että valtuusto erikseen hyväksyy alueen kunnallistekniikan toteuttamista koskevat suunnitelmat. Lisäksi kunta joutuu sopimustoimittajan irtisanomisen vuoksi hankkimaan uuden palkanlaskentaohjelmiston ja hankinta joudutaan toteuttamaan loppuvuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päätää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut (ulkoiset):
Toimintatuottojen vähennys 150 000 euroa
Toimintamenojen vähennys 150 000 euroa

Valtionosuudet: tulojen lisäys 320 000 euroa

Investointiosa, menojen lisäykset:

Aineettomat oikeudet/palkanlaskenta 25 000 euroa
Pistohiekan kunnallistekniikka 200 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.