Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Maanvuokrasopimuksen solmiminen Adverento Travel Oy:n kanssa

PuuDno-2020-175

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pistohiekan ranta-asemakaava-alueelta kaikkiaan 17 matkailurakentamiseen kaavoitettua tonttia. Alueelle on etsitty päänavaajainvestoria  ja joulukuusta lähtien neuvotteluja on käyty Tomi Närhisen kanssa, joka on laatinut ehdotuksen alueiden vuokraamisesta alueelta ja kaavan mukaisen matkailurakentamisen alueelle. Maanvuokrasopimuksen toisena osapuolena on Närhisen yritys nimeltä Adverento Travel, joka on vielä ns. pöytälaatikkoyritys.

Vuokrasopimus kattaa määräalat Pistohiekan ranta-asemakaavassa (hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 2.5.2017 § 15) mukaisen kortteli 7 tontti nro 1 sekä korttelin 4 kokonaisuudessaan.
Lisäksi vuokralaiselle syntyy oikeus (optio) vuokrata kortteli 3 tontti nro 5. Option käyttämisestä on ilmoitettava vuokranantajalle 31.12.2025 mennessä.

Alueen asemakaavassa kunnallistekniikan toteuttaminen on määritetty maanomistajan (kunta, Metsähallitus) tehtäväksi. Vuokrasopimuksen myötä kunta sitoutuu toteuttamaan kaavan mukaisen määräaloille johtavan sorapintaisen tiestön sekä hankkimaan tonteille johtavan sähköliittymän. Tiestön tulee olla valmis korttelialueen 7 osalta 1.5.2021 ja korttelialueen 4 osalta 1.5.2022. Kunta myös sitoutuu vuokrasopimuksessa varmistamaan, että vuokralaisen rakentamat rakennukset korttelialueella 7 voidaan liittää viimeistään 1.5.2021 toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. Vastaavasti korttelialueen 4 osalta liittymisen tulee olla mahdollista 1.5.2022.

Vuokra-aika on sopimuksessa määritetty 30 vuodeksi. Vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvollisuuden määrä on 500 kerrosneliömetriä ja sen tulee olla toteutettuna viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on yksipuolinen oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen mikäli rakentamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Vuotuinen vuokra on sopimuksen alussa lähtövuokra, joka kattaa rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetrin edestä määräalaa kohden. Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 1 818 euroa/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 3410 euroa/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 1363 euroa/vuosi.

Määräalojen vuotuista vuokraa korotetaan 250 neliömetrin ylittävältä käytöltä, kuitenkin enintään 400 käytettyyn neliömetriin saakka, seuraavasti: Määräala 1: Korttelialueen 7 tontti nro 1: 9,09 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, Määräala 2: Korttelialue 4: 13,64 euroa/kerrosneliömetri/vuosi, OPTIO Määräala 3: Korttelialueen 3 tontti nro 5: 5,45 euroa/kerrosneliömetri/vuosi. Näin ollen vuotuinen maanvuokra tulisi olemaan nykyrahassa 5200 euron (lähtövuokra, ilman optioaluetta) ja 10 800 euron välillä (täysi vuokra, ml. optioalue).

Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu vuokralaisen osto-oikeudesta, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksen mukainen ostohinta on ilman optioaluetta 172 750 euroa ja optioalueen kanssa 216 360 euroa nykyrahassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Adverento Travel Oy:n kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.