Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Haja-asutusalueen jätteenkuljetuksen ja jätteen vastaanottopalvelujen option käyttäminen

PuuDno-2018-198

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan nykyinen hankintasopimus Jätehuolto Laine Oy:n kanssa koskien kunnan järjestämää haja-asutusalueen jätekeräystä ja -kuljetusta päättyy 31.12.2020.

Samaan aikaan päättyy kunnan alueella syntyvän sekalaisen yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittelyn sopimus, jonka kunta on tehnyt Metsäsairila Oy:n kanssa. Molemmat hankinnat kilpailutettiin vuonna 2018 ja molempien sopimusten osalta kunnalla on 1+1 vuoden optio-oikeudet.

Jätteenkuljetuksen osalta vuotuinen kustannustaso on ollut n. 83 000 euroa ja jätteen vastaanotto on haja-asutusalueen osalta maksanut kunnalle n. 50 000 euroa. Jätteen vastaanottoa koskeva sopimus kattaa myös taajamassa syntyvän jätteen, jonka osalta Puumalassa on kiinteistön omistajan järjestämä jätteenkuljetus.

Syksyn aikana on käyty hankintaa koskevaa markkinavuoropuhelua ja tämän perusteella on päädytty esittämään, että molempien hankintasopimusten optiot oteteaan käyttöön ainakin vuoden 2021 osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää käyttää sekä haja-asutusalueen jätteenkuljetuksen että sekajätteen ja biojätteen vastaanoton hankintasopimuksissa sovitun option vuoden 2021 osalta. Vuoden 2022 option käyttämisestä päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jätehuolto Laine Oy, Metsäsairila Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00