Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

PuuDno-2020-168

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus on 25.8.2020 tehnyt jäsenkunnille ehdotuksen maakuntaliiton perussopimuksen päivittämiseksi.

Perussopimuksen muutos on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden ja Joroisen vaihtaessa maakuntaa vuoden 2021 alussa. Jäsenkuntien muutoksen lisäksi esitetään perussopimuksesta muutettavaksi vastaamaan kuntalain 56 §:ssä säädettyä siltä edellytettyä sisältöä ja muutoinkin terminologialtaan nykyisen kuntalain mukaiseksi. Kuntalain mukaiset talouden seurantaa, raportointia ja alijäämän kattamista koskevat määräykset ovat puuttuneet perussopimuksesta.

Lisäksi kuntien edustajankokousta esitetään muutettavaksi siten, että:

  • jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

  • edustajainkokouksessa on kullakin läsnä olevalla edustajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden ja

  • edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on saapuvilla ja nämä yhteensä edustavat enempää kuin puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Myös maakuntavaltuutettujen määrää esitetään muutettavaksi siten, että maakuntavaltuutettujen määrän peruste muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan jokaisesta jäsenkunnasta valittaisiin yksi valtuutettu kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Voimassaolevassa perussopimuksessa peruste on yksi valtuutettu alkavaa 2500 asukasta kohden.

Kuntalain 57 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Liitteenä ehdotus uudeksi perussopimukseksi sekä oheismateriaalina versio, jossa on esitetty muutokset voimassaolevaan perussopimukseen nähden punaisilla yliviivauksina ja lisäyksinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.