Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Talousarvion laadintaohje vuodelle 2022

PuuDno-2021-150

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarvion valmistelua varten on laadittu laadintaohje, jolla ohjeistetaan talousarvion laadinta-aikataulusta ja tavoitteista. Tavoitteena on talouden tasapaino suunnittelukaudella.

Laadintaohjeessa on esitetty talousarvion valmistelun kannalta olennaisia huomioon otettavia tekijöitä, kuten muutokset palkoissa sekä toiminnoissa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2021 talousarvion taso, mikä on otettu pääosin raamin perustaksi.

Talousarvion laadintaohje liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloushallinto, tekninen johtaja, palvelujohtaja, hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.