Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen voimaantulo

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 24.9.2018 maankäyttö-​ ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen.

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kaavamuutokset toteutetaan kohteissa 82,83 ja 84 esitetyn mukaisina, mikäli kohteiden 82, 83 ja 84 maanomistukset on osoitettu yhteneväisiksi esisopimuksella tai muulla saannolla. Omistussuhteiden yhteneväisyys on esitettävä 24.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuntaan toimitettiin 24.9.2018 klo 15.00 mennessä maanomistajien väliset esisopimukset koskien kohteita 82, 83 ja 84. Esisopimuksien pohjalta voitiin todeta maanomistusten yhteneväisyys. Aiempaan kunnanhallituksen esitykseen kirjattu ehto koskien kohteita 82, 83 ja 84 oli siten täytetty.

Kunnanvaltuuston päätöksestä hyväksyä itäosien kaavapäivitys valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajat vaativat valtuuston päätöksen kumoamista kiinteistölle 623-430-1-80 osoitetun rakennuspaikan (AO-1) osalta. Perusteluiksi he esittivät päätöksen valmisteluissa tehdyt virheet, mm. kiinteistöjen omistussuhteiden epäselvyys, alueelle syntyvä rakentamisen suuri määrä ja Natura-selvitysten puutteellisuus.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu (12.2.2020) oli hylätä valitukset ja jättää tutkimatta valitukset siltä osin, kun kyse oli kanteluluontaisista huomautuksista koskien kunnan viranhaltijoiden toimintaa.

Kyseiselle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökselle haettiin valittajien toimesta valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta valituslupahakemus hylättiin ja Korkein hallinto-oikeus ei siten antanut ratkaisua valitukseen. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä 16.3.2021. Valituksen tekijä vaati, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös pitää kumota. Yhtenä perusteena vaatimukselle oli se, että kiinteistöä 623-440-1-9 koskevassa esisopimuksessa on määritelty, että lopullinen kauppa tullaan allekirjoittamaan viimeistään 31.12.2018, mutta kauppa ei ole toteutunut. 

Valituksen tekijä on ollut myös yhteydessä kuntaan ja pyytänyt kuntaa hakemaan tuomion purkua ja että kunta (viranhaltijat) on menetellyt väärin, kun ei ole seurannut kaupan toteutumista.

Kunta on kysynyt Kuntaliiton näkemystä siihen, onko kunnalla ollut seurantavastuuta ko. kaupan toteutumisesta prosessin aikana. Kuntaliiton lakimiehen vastauksen mukaan kunnalla ei ole kauppojen toteutumiseen liittyvää yleistä seurantavelvollisuutta. Kuntaliiton mukaan kunnalla ei voida katsoa olevan myöskään minkäänlaista velvollisuutta hakea tuomion purkua tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin tilanteessa, jossa kaavoituksen perusteina olevien esisopimusten mukaisia kauppoja ei mahdollisesti lopullisesti toteutetakaan. Kaavapäätös on aikanaan tehty esisopimuksiin perustuvan maanomistuksen yhtenäisyyden perusteella ja myös hallinto-oikeuden ratkaisussa on maanomistusta pidetty esisopimuksiin perustuen yhtenäisenä.

Oheismateriaalina on kartta-aineisto, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettu valitus.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan kohteiden 82, 83 ja 84 osalta. 

 

Valtuuston II vpj. Martti Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Intressijäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Martti Laine

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.