Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kyläyhdistysten kohdeavustukset 2021

PuuDno-2021-10

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Maaseutupalvelujen talousarviossa on vuodelle 2021 varattu kyläyhdistysten kohdeavustuksiin 2 000 euroa.

Kohdeavustuksen myöntämisessä etusijalle asetetaan sellaiset konkreettiset hakemukset, jotka hyödyttävät mahdollisimman suurta osaa alueiden asukkaista ja kesäasukkaista. Avustus maksetaan hyväksyttyjä kuitteja vastaan enintään myönnettyyn määrään asti.

Kohdeavustusten haku päättyi 11.6.2021.

Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2 kpl:

Hurissalon kyläyhdistys ry, 1000 €:
- Uuden kahvion tarpeisto: kahvin- ja vedenkeittimet, vohvelirauta, lettupannu, tarjoilutarvikkeet
- jumppasaliin varsi-imuri

Puumalan Veskansan kylät ry, 2 000 €:
- Nettisivujen uusiminen
- tapahtumien tiedoitukseen ja lehti-ilmoituksiin

Kohdeavustusta haettiin yhteensä 3000 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:

Hurissalon kyläyhdistys ry 1000 €
Puumalan Veskansan kylät ry 1000 €

Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava kuntaan 30.12.2021 mennessä.

 

Jäsen Seija Ikonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Yhteisöjäävi.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Antti Kasanen esitti, että hakijoille myönnettäisiin avustukset hakemusten mukaisesti siten, että  Hurissalon kyläyhdistys ry:lle myönnettäisiin 1000 euroa ja Puumalan Veskansan kylät ry:lle 2000 euroa. Kasasen esitystä ei kannatettu.

Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Jäsen Antti Kasanen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

  • Seija Ikonen

Tiedoksi

Veskansan Kylät ry, Hurissalon kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00