Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Sopimus työllisyyspalveluiden viranomaispalveluiden järjestämisestä Puumalassa

PuuDno-2022-18

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on vuoden 2021 alusta saakka ollut osa Mikkelin työllisyyden kuntakokeilua. Toukokuusa 2021 toukokuuhun 2022 saakka Puumalan kuntakokeilun henkilöstöresurssina on toiminut 25 % työajalla työllisyyskoordinaattori, joka on samalla toiminut 75 % työajalla projektipäällikkönä Sytyke-hankkeessa. Hankkeen päättyessä ja projektityöntekijän työsuhteen päättyessä on syytä organisoida toimintaa uudelleen. 

Puumalan kunta on neuvotellut Mikkelin kaupungin kanssa viranomaistyön ostamisesta.

Mikkelin kaupunki (työllisyyspalvelut) myisi Puumalan kunnalle viranomaistyötä liittyen työnhakijoiden uuden palvelumallin toteuttamiseen.  Viranomaistyö kohdistuisi erityisesti niihin työnhakija-asiakkaisiin, joiden työttömyys jatkuu yli 3 kuukautta työnhaun käynnistymisen jälkeen, mutta palvelutarve ei sisällä moniammatillista (sote, Kela) palvelutarvetta. 

Uusi työvoimapalvelumalli edellyttää tiiviimpää asiakkaiden kontaktointia ja siihen liittyviä henkilökohtaisia haastatteluja. Sopimus kattaisi nämä henkilökohtaiset haastattelut ja täydentävät haastattelut, jotka on mahdollista tehdä etäyhteyksiä hyödyntäen.

Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin välisen sopimuksen tarkoituksena olisi sopia työvoimahallinnon viranomaispalveluiden henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta Puumalan kunnalle tehtävästä viranomaistyöstä. Mikkelin kaupunki antaisi Puumalan käyttöön viranhaltijatyöpanosta uuden palvelumallin toteuttamiseen.

Viranhaltijan työpanos olisi ostajan käytössä haastateltavien asiakkaiden määrän mukaisesti seuraavasti: Haastattelupäivä Puumalassa ja haastateltavien asiakkaiden määrä 1-5/viranhaltija. Mikäli haastateltavia enemmän kuin 5, toteutettaisiin haastattelupäivä kahden tai useamman viranhaltijan toimesta. Haastattelupäivän hinta on sopimusluonnoksessa 300 euroa/viranhaltija.

Lisäksi sopimuksen myötä Puumala voisi ostaa yksittäisiä asiakashaastatteluja etäyhteyksiä hyödyntäen. Haastattelu toteutetaan puhelimella tai tietokoneella. Laskutusperusteena on työtunti. Työtunnin aikana on mahdollista toteuttaa useampi kuin yksi täydentävä haastattelu. Työtunnin hinta on 50 euroa.

Liitteenä olevan sopimusluonnoksen laskutusperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin työnsuunnittelijan palkkakustannuksia sivukuluineen sekä muita henkilöstömenoja ja matkakustannukset. Palvelun hintaa tarkastetaan kalenterivuosittain kunta-alan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tarjous on oheismateriaalina. 

Mikkelin työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijoiden arvio Puumalan asiakasmäärästä on noin 30 henkilöä ja kokonaiskustannusvaikutus vuositasolla noin 10 000 euroa asiakasmäärästä riippuen. Kustannus kohdennetaan kustannuspaikalle 5020 / työllistäminen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan välisen sopimuksen koskien työvoimapalveluiden toteuttamista liitteen 1 mukaisesti ja 
  2. oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen teknisluontoisia muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Patama, Mikkelin kaupunki, taloushallinto, Essoten sosiaalipalvelut Puumalassa, Essoten mielenterveys- ja päihdetyöntekijä Puumalassa, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00