Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Selvitys sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta

PuuDno-2022-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 616/2021 26 §:n mukaan kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle selvitys 28.2.2022 mennessä voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

Vuokrasopimukset:

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Essotella, Sosterilla ja Vaalijalalla olevat kunnilta vuokratut tilat ovat siirtyviä sopimuksia.

Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella.  

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026) vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

Kunnan hyvinvointialueelle vuokraamien kiinteistöjen vuokratarkastelu on tarkoitus tehdä em. asetuksen hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että Etelä-Savon hyvinvointialueella vuokrausperiaatteet ovat yhteneväiset. Puumalan kunnan voimassa olevat vuokrasopimukset ja tehtävät vuokrasopimukset on esitetty liitteessä.  

Irtain omaisuus:

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Selvitys sopimuksista:

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.  

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.  

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022. 

Selvitys vastuista:

Puumalan kunta ehdottaa, että hyvinvointialueelle siirtyvät eläkemenoperusteisiin liittyvät vastuut, joiden vaikutus on noin 250 000 euroa vuodessa. 

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan

 

Henkilöstö:

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.  

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä.  

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.  

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.  

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen. 

 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §). 

Etelä-Savon hyvinvointialue on pyytänyt kuntia toimittamaan edellä mainitut selvitystiedot 28.2.2022 mennessä. 

Annettavaa selvitystä on mahdollista täydentää 30.6.2022 mennessä. Täydennys voidaan niin halutessaan valtuuttaa kunnan/kuntayhtymän hallituksen annettavaksi.

Lopulliset tarkennukset ja saantokirja tulee päättää siten, että päätös on 30.11.2022 mennessä lainvoimainen.

Annettava selvitys on liitteenä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Etelä-Savon hyvinvointialueen valtuustolle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 616/2021 21 §:n tai 26 §:n mukaisen liitteenä olevan selvityksen.
  2. esittää valtuustolle, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Puumalan kunnalta Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä ja valtuuttaa Puumalan kunnanhallituksen täydentämään selvitystä 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto:

  1. valtuusto päättää antaa Etelä-Savon hyvinvointialueen valtuustolle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 616/2021 21 §:n tai 26 §:n mukaisen liitteenä olevan selvityksen.
  2. valtuusto hyväksyy, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Puumalan kunnalta Etelä-Savon hyvinvointialueelle.
     

Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä ja valtuuttaa Puumalan kunnanhallituksen täydentämään selvitystä 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on antanut kunnanhallitukselle valtuudet täydentää hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä 30.6.2022 saakka. 

Öljyntorjuntavarikon rakennuksia koskeva vuokrasopimus on uusi ja asia on neuvoteltu Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa liitteen 1 mukaiseksi. 

Hyvinvointialueen kanssa laadittavia uusia sopimuksia ovat vuokrasopimus kouluterveydenhoitajan huoneesta (noin 28,5 m2) ja vuokrasopimukset kuntouttavan työtoiminnan tiloista Melka-hallilla sekä kunnantalolla liitteenä 2 olevan muistion mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää täydentää Etelä-Savon hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä seuraavasti:

1. Vuokrasopimus öljyntorjuntavarikon kahdesta varastosta ja yhdestä katoksesta 1.1.2023 alkaen liitteen 1 mukaisena. 

2. Vuokrasopimus kouluterveydenhoitajan huoneesta, osoitteessa Kirkkotie 3 B, 52200 Puumala (uusi laadittava sopimus).

3. Muistio kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 1.1.2023 alkaen liitteen 2 mukaisena. 

Lisäksi kunnanhallitus antaa Etelä-Savon hyvinvointialueelle tiedoksi, että Puumalan kunta on päättänyt (KV 2.5.2022 § 16) alkaa valmistella Järvi-​Saimaan Palvelut Oy:n kanssa liikkeenluovutusta,​ apporttiluovutusta ja osakkeiden merkintää siten, että toimenpiteet koskevat sekä ruokapalveluja että puhtaanapitopalveluja kokonaisuudessaan. Etelä-Savon hyvinvointialueen ja kunnan omien ateriasuoritteiden valmistus tapahtuu samassa keskuskeittiössä. Liikkeenluovutus tapahtuisi 1.1.2023. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00