Kunnanhallitus, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Yhteistyösopimus Puumalan 4h-yhdistyksen kanssa

PuuDno-2022-18

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta ja Puumalan 4H-yhdistys ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksesta vuodelle 2022. Yhteistyöhön Puumalan 4H-yhdistyksen kanssa on varattu kunnan talousarviossa kunnanhallituksen vastuualueella 10 000 euron määräraha. Yhteistyösopimus on valmisteltu yhdessä nuorisopalveluiden ja Sytyke-hankkeen sekä koulun kesken. 

4H-toiminnan tarkoitus on täydentää koulun ja kodin kasvatus- ja opetustyötä. Paikallisyhdistysten tehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvua harrastuksen kautta kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien.

Puumalan kunta on yksi Suomen UNICEFin lapsiystävällisistä kunnista. Lasten harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseksi kunta tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Puumalan 4H-yhdistys ry tarjoaa Puumalassa toimintaa puumalalaisille ja Puumalassa aikaa viettäville ja työllistyville nuorille.  

Yhteistyösopimus sisältää neljä pääsisältöä: arjen taidot, työelämätaidot, työllistäminen ja yrittäjyyteen aktivoiminen sekä 4H-yrittäjyys. Sopimuksessa, joka on liitteenä, on määritelty hinta toimenpiteittäin. Puumalan 4H-yhdistys laskuttaa kuntaa toteutuneiden toimenpiteiden mukaisesti ja seurantaa tehdään puolivuosittain. Sopimuksessa on vahvistettu yrittäjyyskasvatukseen liittyviä sisältöjä. 

Sopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Puumalan kunnan ja Puumalan 4H-yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaisesti sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan 4H-yhdistys, nuorisopalvelut, peruskoulun rehtori, Sytyke-hankkeen projektipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00