Kunnanhallitus, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutos tiloilla 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 (osa)

PuuDno-2022-50

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Alueelle on tarkoitus laatia Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta kahden RA-rakennuspaikan (loma-asuntoalueen) aluerajauksien muuttamista erityisesti rakentamattoman rakennuspaikan osalta.

Maanomistaja suunnittelee pienen vierasaitan rakentamista paikkaan, jossa ei ole tällä hetkellä rakennusoikeutta. Voimassa olevan rantayleiskaavan mukaan aitan toivottu paikka sijoittuu Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), jonne ei voi rakentaa lomarakentamiseen liittyviä rakennuksia. Kaavamuutoksella siis tulee tutkia mahdollisuutta erityisesti rakentamattoman loma-asuntoalueen (RA) aluerajauksen muuttamiseen. Hakijan omistamiin kiinteistöihin kohdistuu kaksi RA-rakennuspaikkaa eli rakennusoikeutta on jo ennestään alueella olemassa. Kaavamuutoksessa rakennusoikeutta sijoitellaan kaavan toteuttamisen kannalta järkevämmin.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Karttaako Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.