Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.4.2021

PuuDno-2018-187

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) ja kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) palkkasummista.

Järjestelyerien suuruudet ovat seuraavat:

 • KVTES: 1 264,11 €/kk
 • OVTES: 607,02 €/kk
 • TS: 263,66 €/kk
 • TTES: 0,20 €/tunti

 

KVTES:n ja OVTES:n paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

KVTES:n paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

KVTES:n ja OVTES:n paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

TS:n paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

TTES:n paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä. Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kunnan edustajina kunnanjohtaja ja palvelujohtaja ovat käyneet pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa neuvottelut ja niissä on päästy yksimielisyyteen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kohdentaa paikallisen järjestelyerän 1.4.2021 kunnan edustajien ja pääsopijajärjestöjen edustajien yksimielisen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

1. KVTES

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotus 1 074,84 €/kk seuraavasti:

 • hallintopäällikkö 140 €/kk
 • hallintoasiantuntija 50 €/kk, joka vähennetään rekrytointilisästä
 • ruokapalvelupäällikkö 40 €/kk
 • keittäjät 3 x 30 €/kk
 • keittiöapulaiset 5 x 30 €/kk
 • tilahuoltajat 7 x 30 €
 • laitosapulaiset 2 x 32 €
 • vapaa-aikasihteeri 40 €/kk
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 3 x 40 €/kk
 • perhepäivähoitaja 140 €/kk

 

Henkilökohtaisiin lisiin 197,96 €/kk: Niiden henkilöiden henkilökohtaista lisää korotetaan, joilla se on ollut alle 2 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

 

2. OVTES

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotus 614,26 €, kaikille samansuuruinen korotus, 32 €/kk.

 

3. TS

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotus 201,41 €/kk, kaikille samansuuruinen korotus 20 €/kk paitsi työnjohtajalle 30 €/kk.

Henkilökohtaisiin lisiin 63,19 €/kk: Niiden henkilöiden henkilökohtaista lisää korotetaan, joilla se on ollut alle 2 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

 

4. TTES

Tuntipalkkojen korotus 0,21 €/tunti, kaikille samansuuruinen korotus 0,10 €/tunti.

 

Valtuuston pj. Unto Pasanen, kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, kunnanhallituksen vpj. Keijo Montonen ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteet: Unto Pasanen ja Harri Kautonen osallisuusjäävi, Keijo Montonen ja Annakaisa Arilahti palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.  

Laura Pitkonen esitti tämän pykälän puheenjohtajaksi Olli Luukkosta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Olli Luukkosen tämän pykälän puheenjohtajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan palvelujohtaja Anne Julin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pääluottamusmiehet, kunnan henkilöstö, palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00