Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Oikaisuvaatimus kunnanjohtajan päätöksestä 31.1.2021 § 3

PuuDno-2021-19

Valmistelija

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan henkilöstöpäätöksestä § 3/2021 (Palvelujohtajan, teknisen johtajan ja hallintopäällikön määräaikainen kertapalkkio kunnanjohtajan viran avoimena ollessa) on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös on kumottava. Oikaisuvaatimusta perusteellaan sillä, että kunnanjohtajan viransijaisuus on määritetty jo etukäteen palvelujohtajalle, eikä siksi palkkojen tarkistaminen poissaolon ajaksi ole perusteltua, tai korotuksia pitäisi tehdä laajemmin koko henkilöstölle.

Mainitussa päätöksessä on päätetty määräaikaisen kertapalkkion maksamisesta toimialajohtajille (500 euroa/kuukausi) ja hallintopäällikölle (1000 euroa/kuukausi) niin kauan kun kunnanjohtajan virassa ei ole hoitajaa. Matias Hildenin virkasuhde on päättynyt 31.1. ja Niina Kuuva on ilmoittanut voivansa aloittaa viranhoidon 19.4.2021, joten päätöksessä mainittu aika tulee olemaan noin kolme kuukautta. Korotusten kustannusvaikutus on palvelujohtajan osa-aikaisuuden vuoksi ilman sivukuluja 1800 euroa/kuukausi, ja kuukausittainen palkkamenojen väheneminen tänä aikana nettona hieman yli 4400 euroa sivukuluineen.

Asianosaisia on kuultu sähköpostilla ja puhelinkeskustelujen kautta.

Kunnanjohtaja johtaa lain mukaan kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Palvelujohtajan virkaan on kuulunut toimiminen kunnanjohtajan sijaisena tämän poissaollessa, eikä palvelujohtajan palkkaa ole korotettu kunnanjohtajan lomien tai muiden lyhyiden poissaolojen ajaksi. Edellisen kerran vastaavassa pidemmässä kunnanjohtajan poissaolotilanteessa syksyllä 2017 palvelujohtajan palkka korotettiin kunnanjohtajan palkan tasolle ja palvelujohtaja erikseen määrättiin toimimaan vs. kunnanjohtajana kunnanjohtajan viran ollessa vailla hoitajaa (KH § 135/2017). Tällöin palvelujohtajan virkasuhde oli vielä kokoaikainen.

Palvelujohtajan osa-aikaisuuden (60 %) vuoksi ei voida olettaa, että hän voisi normaalien virkatoimiensa lisäksi kantaa kaikkea sitä valmistelu- ja johtamisvastuuta, joka kuuluu kunnanjohtajan virkatehtäviin. Tästä seuraa käytännössä se, että kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa toimivien esimiesten (toimialajohtajien ja hallintopäällikön) työnkuva, tehtävien vaativuudet, tehtävien itsenäisyys, ja myös vastuut tulevat viran avoimena ollessa olemaan selvästi laajempia kuin mitä ne ovat olleet tavanomaisten, kunnanjohtajan lyhyiden vuosiloma- tai sairauspoissaolojen aikana.

Kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaus perustuu kunnassa yhtenäisesti toteutettavaan työn vaativuuden arviointiin. KVTES:n mukaan tehtäväkohtaista palkkaa tulee korottaa, jos tehtävien laajuus muuttuu tästä olennaisesti vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi. Tehtäväkohtaista palkkaa ei työehtosopimuksen mukaan muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely. Nyt puheena olevaa kunnanjohtajan pitkäaikaiseksi katsottavaa poissaolotilannetta ei ole huomioitu ao. viranhaltijoiden tehtäväkohtaisessa palkassa.

KVTES:n mukaan lisätehtävänä tai -vastuuna voidaan mainita jonkin yksikön tai vastuualueen määräaikainen päällikkyys, jonkin yksikön tai ryhmän vetovastuu, johtajan tai esimiehen varamiehenä toimiminen tai vastuu vaativasta tehtäväkokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvilla ei ole.

Kun huomioidaan edellä mainitut seikat, voidaan todeta, että palvelujohtajan, teknisen johtajan ja hallintopäällikön työnkuvat ovat kunnanjohtajan viran avoimena olon ajan tavanomaista vaativampia, ja työhön kohdistuu tänä aikana sellainen lisävastuu, jonka voidaan olevan KVTES:n säädösten perusteella merkitsevä ja muodostavan tarpeen tehdä määräaikainen tarkistus palkkaukseen. Viranhaltijapäätöksessä tarkistus on toteutettu tehtäväkohtaisen palkan korottamisen sijaan kertapalkkiona (KVTES II luku, 14 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Palvelujohtaja Anne Julin, hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti ja valtuuston II vpj. Martti Laine poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste Anne Julin ja Annakaisa Arilahti: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi,  Martti Laine: osallisuusjäävi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtaja Harri Kautonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00