Kunnanhallitus, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntoutuksen palkallisuus

PuuDno-2019-234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Hämäläinen, palkkasihteeri, mervi.hamalainen@puumala.fi
Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan käytäntönä on ollut, että kuntoutukseen hakeutuneen on pitänyt anoa palkatonta vapaata kuntoutuksen ajaksi.

Kela järjestää kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Kuntoutuksen tarve todetaan työterveyshuollossa. Työssä käyville tarkoitetun ammatillisen KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea työntekijän pysymistä työelämässä. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuoltosi ja työpaikkasi kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä on välttämätöntä työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutukseen sisältyy kuntoutujan tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset jaksot ja päätösjakso. Kuntoutuksen jaksot toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana.

Kunnan henkilöstön keski-ikä on 49,51 vuotta (2018). Henkilöstön ikääntymisestä huolimatta kuntoutukseen osallistuminen on ollut vähäistä. Yhtenä syynä kuntoutukseen hakeutuneiden pieneen määrään, on noussut esiin kuntoutusajan palkattomuus. Palkan maksaminen kuntoutuksen ajalta pienentäisi kynnystä, monen kohdalla hyvin tarpeelliseen, kuntoutukseen hakeutumiseen. Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahaa. Jos työntekijä saa kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta käy keskustelun asiasta ja päättää mahdollisesta ehdotuksesta kunnanhallitukselle koskien kuntoutusajan palkkaa ja laajuutta.

Päätös

Yhteistyötoimikunta suhtautuu kuntoutuksen palkkallisuuteen myönteisesti ja valtuutti kunnanjohtajan ja palvelujohtajan valmistelemaan esitys kunnanhallitukselle.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan henkilöstön keski-ikä on kehittynyt seuraavasti:

  • v 2016: 47,95 vuotta
  • v 2017: 48,10 vuotta
  • v 2018: 49,51 vuotta
  • v 2019: 49,11 vuotta
  • v 2020: 50,06 vuotta

 

Kelan maksama kuntoutusraha on noin 75 % kuntoutukseen osallistuvan palkasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että KIILA-kuntoutukset ovat henkilöstölle palkallista virka-/työvapaata 1.4.2021 lukien.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstö, palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00