Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023

PuuDno-2022-19

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Lastensuojelulain (2007/417) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

 

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023 on jatkoa vuosien 2019-2021 hyvinvointisuunnitelmalle.

Suunnitelman päivityksestä on vastannut pienempi työryhmä, jossa on ollut edustajia maakunnan kunnista, sote kuntayhtymistä, kunnan sivistystoimen palveluista, järjestöistä ja seurakunnasta. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu lastensuojelulain 12 §, kansallinen lapsistrategia, nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2020-2023 sekä Etelä-Savon hyvinvointisuunnitelma 2021-2024, joka on vielä valmisteilla.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut ja on edelleen perhekeskustoiminta. Avoin toiminta, varhainen tuki ja palvelut verkostoidaan perheiden tarpeita vastaavaksi yhteensovitetuksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja alueellisesti toimivia perhekeskuksia on perustettu ja perustetaan edelleen sekä niiden toimintaa edelleen vahvistetaan ja kehitetään. Lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan toimintaan ja palveluja kehittämään, toteuttamaan sekä arvioimaan. Lapsi- ja perheystävällistä toimintakulttuuria ja sen mukaisia toimintatapoja vahvistetaan. Kaikkien lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien (kunta, sote, järjestöt, seurakunta, yksityiset) toiminta, resurssit ja palvelut yhteensovitetaan perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tarvittavista yhteistyörakenteista ja käytännöistä sovitaan perhelähtöisten integroitujen palvelujen tarjoamiseksi, yhteistyötä koordinoidaan ja johdetaan maakunnallisesti.

Hyvinvointisuunnitelman nykytilan kuvaus on päivitetty tilastojen ja kyselyiden osalta. Myös perheille tehdyn kyselyn tuloksia on hyödynnetty suunnitelmaa laadittaessa. Kyselyssä nousi esille esimerkiksi palveluiden parantamiseen liittyen seuraavat asiat:

 • sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen,
 • laajempi ja voimakkaampi palveluiden markkinointi,
 • lisää nuorisotiloja ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,
 • matalan kynnyksen palveluita lisää,
 • enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja sekä
 • enemmän edullisempia palveluja.

 

Painopisteisiin ja toimenpiteisiin ei ole tehty edelliseen suunnitelmaan verrattuna olennaisia muutoksia. Painopisteet ovat perhelähtöisyys, turvallisuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus, varhainen tuki, vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteiden tuki sekä tarpeisiin perustuvat palvelut. Suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • aito kohtaaminen, hyvät elintavat: mm. elintapaohjaus, Neuvokas perhe –työskentely, omajuttu/harrastus kaikille,
 • lapsi- ja perhelähtöinen vuorovaikutus: Lapset puheeksi,
 • lasten ja nuortenvaikuttaminen: oppilaskunta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto, Etelä-Savon nuoret vaikuttajat, perheparlamentti, lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa.

 

Puumalan kunnan nuorisolain mukainen Orvokki-ryhmä on valmistellut Puumalan kunnan osuuden Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2022-2023.

Kuntakohtaisessa osuudessa hyvinvoinnin tilaa on kuvattu

 • hyvinvointi-indikaattorein
 • koulun hyvinvointikyselyjen tuloksin
 • kouluterveyskyselyn tuloksin
 • lasten ja nuorten kuulemisen tuloksin

 

Lisäksi kuntakohtaisessa osuudessa on kuvattu

 • kuinka kunnan strategia edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
 • kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta
 • opiskeluhuollon toteuttaminen
 • suunnitelman arvioinnin toteuttaminen

 

Kuntakohtaisiksi toimenpiteiksi kirjattiin Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopisteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen omalta osalta sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen ja lapsen oikeuksien tunnetuksi tekeminen.

Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin huomautuksella, että liitteenä oleva suunnitelma päivitetään ajantasaiseksi valtuuston käsittelyssä 13.6.2022 olevan Kuntastrategian hyväksymisen jälkeen.