Hyvinvointilautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Puumala-rahaston jaettava tuotto vuonna 2021 ja harrastusstipendien haettavaksi julistaminen

PuuDno-2021-127

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 55

1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon selostusosassa mainitut sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle liitteenä olevat säännöt.

Rahaston sääntöjen mukaan

  • Hyvinvointilautakunta päättää jaettavan tuoton kokonaismäärästä sekä tarvittavista rahasto-osuuksien realisoinneista.
  • Hyvinvointilautakunta tukee rahaston tuotoilla Puumalassa asuvia 6-17 -vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään myöntämällä heille harrastusstipendejä.
  • Hyvinvointilautakunta päättää sijoituskohteiden vaihtamisista ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään tätä koskevia päätöksiä.

 

Rahaston säännöt ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2021 Puumala-rahastosta jaetaan harrastusstipendejä yhteensä 20 000 € ja harrastusstipendit laitetaan hakuun elokuussa 2021.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää lisätä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavat asiat:

Hyvinvointilautakunta päättää lisäksi

4. Puumala-rahaston säännöissä hyvinvointilautakunnalle määrätyt tehtävät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00