Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto Kokoomuksen valtuustoryhmän ns. hiihtoareena-aloitteesta

PuuDno-2020-71

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä allekirjoittajinaan Pentti Lautala ja Martti Laine on tehnyt 16.12.2019 seuraavan aloitteen:

"Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu uudet tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan urheilukenttä. Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut lähtöpaikkojen osalta. Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset ovat tehty niin, että tuo edellä mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin entisen kasvihuoneen alueelle.

Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoistusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen hiihtolatujen lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa kulkeva latu on usein hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. Urheilukentälle tehtävät ladut aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin.

Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. Hoidettuna alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. Suunnitelman toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021."

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 7.2.2020 tutustunut aloiteeseen ja antanut asiasta seuraavan lausunnon: Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää varoja nykyisen kuntoradan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin rakentaa uusi huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin huoltorakennuksen käyttö on vähäistä.

Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava LIITO-työryhmä on kokouksessaan 4.2.2020 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

"LIITO-työryhmän kokoontumiseen oli tällä kertaa kutsuttu mukaan erityisesti Puumalan Hiihtäjät ry:n edustajia kertomaan käyttäjänäkökulmaa ehdotukseen. Keskustelun pohjaksi tutustuttiin tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja tekninen johtaja kertoi aloitteen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista. Kustannusarvio on noin 250 000 – 300 000 €, mikäli suunnitelma toteutetaan aloitteen mukaisesti. Vuodelle 2020 liikuntapaikkojen osalta on suunniteltu urheilukentän kunnostusta, johon on myös haettu valtionavustusta.

Keskustelussa todettiin, että kuntorata on tällä hetkellä huonossa kunnossa ja vaatii perusparannusta. Toisaalta kuntoradan vähäinen käyttö on edesauttanut kasvillisuuden leviämistä kuntoradalle.  Myös nykyisenkaltaista purua kuntoradan pinnoittamiseksi on haasteellista löytää, koska sahateollisuus on kehittänyt purun jatkokäyttömahdollisuuksia.

Talvikäytössä monet hiihtäjät lähtevät ladulle ns. kasvihuonepohjalta, jossa on pieni parkkipaikka ja jonne vievä tie on huonokuntoinen. Hiihtäjät ovat kokeneet kuntoradan haasteellisiksi kohdiksi talvella Peippotien ylityksen, kuntoradan alussa olevan ”kamelikyttyröiden laskun”, ojakohdat sekä Lohentien alituksen.

LIITO-työryhmä totesi yksimielisesti kuntoradan kunnostamisen olevan tarpeellisempaa ja järkevää verrattuna uuden huoltorakennuksen ja ns. hiihtoareenan rakentamiseen. Uusi huoltorakennus ei lisää kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta kuntoradalla.

LIITO-työryhmä listasi kuntoradan kunnostuskohtia:

 • pinnan tasoittaminen ja purujen uusiminen tai pintamateriaalin vaihtaminen
 • ojakohtiin täyttömaata tai ojia kaivaa syvemmäksi, rumpujen leventäminen
 • Lohentien alituksen kohtaan ratkaisuna voisi olla tien päällystäminen alituksen kohdalta tai alituksen ”leventäminen”

 

Lisäksi ns. kasvihuoneparkkipaikalle vievä tie kunnostetaan, aurataan paremmin ja parkkipaikkaa levennetään ja sen aurauksesta huolehditaan. Lisäksi tienristeykseen laitetaan opaste parkkipaikalle. Näin kuntoradalle voi mennä hiihtämään reittiä, jossa ei ole Peippotien ylityksiä tai ns. kamelinkyttyrän laskemista. Tekninen johtaja lupasi parkkipaikan kunnostuksen ja aurauksen jo kuluvan talven lumille.

Lisäksi LIITO-työryhmä ehdottaa mahdollisia kilpailutapahtumia varten ns. kasvihuonepohjalle tuotavaksi siirrettävää, lämmitettävää parakki- tms. rakennusta ja bajamajoja. Urheilukentän huoltotiloja voidaan edelleen käyttää peseytymistiloina. Urheilukentän huoltotilat ovat vähäisellä käytöllä, joten niiden nykyistä kuntoa pidetään riittävänä."

Hyvinvointilautakunta antoi kokouksessaan 23.3.2020 § 28 lausuntonsa asiasta. Sen mielestä ensisijaisesti pitäisi kunnostaa kuntorata. Lisäksi on selvitettävä huoltotilojen tehokkaampi käyttö pukeutumistilojen, wc:n ja saunan osalta. Ns. kasvihuoneparkkipaikka tulisi kunnostaa LIITO-työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Jatkoa alueen parantamisesta tulee arvioida myöhemmin.

Puumalan Kokoomus ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Laine on toimittanut kuntaan täydennysehdotuksen koskien Kokoomusryhmän valtuustoaloitetta hiihdon lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle.

Täydennetty aloite:

Puumalan Viri ry on tehnyt aloitteen pesäpallokentän kunnostamisesta ja päällystämisestä. Ongelmana tuolla alueella on tilan ahtaus ja kunnallistekniikka. Täydennämme kokoomusryhmän valtuustoaloitetta koskien hiihdon lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle. Esittämme, että myös pesäpallokentän rakentaminen tutkittaisiin tuolle mainitulle kasvihuoneen alueelle. Kenttä voisi palvella hiihtoareenana, kun hiihtoreitti kulkisi kentän ympäri. Nyt tyhjänpanttina oleva epämäärinen pusikkoalue rakentuisi ilmeeltään miellyttäväksi liikunta-alueeksi.

Martti Laine, kokoomuksen valt.ryhmän pj.

Nuorisovaltuusto on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 28.4.2020 ja antanut siitä seuraavan lausuntonsa: Nuorisovaltuusto toteaa, että nykyinen pesäpallokenttä on kooltaan riittävän suuri paikalliseen pesäpalloharrastukseen eikä kentän siirtäminen uuteen paikkaan kentän laajentamisen osalta ole tarpeellista. Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota myös liikuntatuntien järjestelyihin, koska kauempana olevalle kentälle siirtymiseen menee turhaan aikaa ja tien ylittäminen saattaa olla vaarallista. Lisäksi nuorisovaltuusto pohti, mikä olisi nykyisen pesäpallokentän käyttötarkoitus, mikäli pesäpallokenttä siirrettäisiin toiseen paikkaan.

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 8.6.2020 ja antanut siitä seuraavan lausuntonsa: Hyvinvointilautakunta pitäytyy edellisessä lausunnossaan lisäyksellä, että pesäpallokenttää ei tässä vaiheessa siirrettäisi mihinkään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa aloitteesta lausuntonsa.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:

 • Kunnan tulisi ensisijaisesti kunnostaa ja ylläpitää nykyistä kuntorataa, joka on erittäin huonossa kunnossa. Eri käyttäjäikäryhmät tulee huomioida kunnostuksessa.
 • Ns. kasvihuoneparkkipaikka tulee kunnostaa esteettömyys huomioiden. Se tulee pitää käyttökunnossa ympäri vuoden.
 • Kuntoradalle ja parkkipaikalle tulee laittaa hyvät opasteet. Parkkipaikalla tulee olla opastaulu kuntoradan reiteistä.
 • Nykyinen urheilukentän huoltorakennus tulee kunnostaa.
 • Pesäpallokentän siirto nykyiseltä paikalta entisen kasvihuoneen alueelle ei ole järkevää. Nykyinen pesäpallokenttä tulee kunnostaa.
 • Entisen kasvihuonepaikan tyhjänpanttina olevan pusikkoalueen voi siistiä puistomaiseksi lähivirkistysalueeksi.
 • Alueen suunnittelutyöhön tulee osallistaa käyttäjät ja eri järjestöt laaja-alaisesti.

 

Tiedoksi

Tekninen toimiala