Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

PuuDno-2020-2

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on lähettänyt kunnille kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.

Vammaisyleissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt tulee osallistaa vammaisia henkilöitä koskeviin asioihin. Osallistaminen on ulotettava kaikkiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin, jotka voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen. Täysimääräinen ja tehokas osallistaminen edellyttää vammaisten henkilöiden ottamisen mukaan myös paikallisiin ja alueellisiin päätöksentekoelimiin.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään kaikilla hallinnonaloilla. Osallistamisvelvoite koskee kaikkia niitä asioita, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta. Tällaisia ovat mm. liikenteeseen, yleisiin palveluihin, koulutukseen, vapaa-aikaan, urheilu- ja kulttuuritoimintaan sekä rakentamiseen liittyvät päätökset.

Kuntatasolla kuntalain mukaiset vammaisneuvostot ovat yksi tärkeä osallistamis- ja vaikuttamiskanava.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimeenpantavaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta