Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano

PuuDno-2020-11

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto on lähettänyt kunnille tiedotteen Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanosta.

Suomen neljäs avoimen hallinnon toimintasuunnitelma julkaistiin syyskuussa 2019 ja sen toimikausi on syyskuun loppuun 2023 saakka. Avoimen hallinnon työn perimmäisiä tavoitteita on ollut alusta asti kaksi:

 1. tukea luottamuksen vahvistamista yhteiskunnan eri toimijoiden välillä
 2. auttaa varmistamaan kaikkien tasavertaiset osallisuusmahdollisuudet yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen

 

Avoimen hallinnon työtä tehdään psysyvästi kahdeksalla eri osa-alueella:

 1. Ymmärrettävyys: Hallinnon tekstit, palvelut ja uudistukset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.
 2. Osallisuus: Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Hallinto on vastaanottavainen uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille.
 3. Avoin toiminta: Hallinto kehittää toimintaansa avoimemmaksi kaikilla osa-alueillaan.
 4. Hallinto mahdollistajana: Hallinto tukee kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja poistaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan esteitä.
 5. Avoin data: Data on hyödynnettävissä avoimessa ja koneluettavasssa muodossa.
 6. Viestintä: Viestintä on kaksisuuntaista ja kuuluu keskeisenä osana kaikkeen avoimen hallinnon osa-alueiden työhön.
 7. Luottamus: Luottamus on avoimen hallinnon työn keskeinen tavoite. Se on myös työalue, jolla pyritään muun muassa lisäämään tietopohjaa siitä, miten luottamusta voidaan edistää ja arvioida.
 8. Julkisuus: Julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta.

 

Kullakin toimintaohjelmakaudella painotetaan erityisesti muutamia osa-alueita. Nämä ovat toimintaohjelman sitoumuksia. Sitoumusten alla on toimenpiteitä, jotka ilmenevät liitteestä.

Avoimen hallinnon edistäminen on koko julkisen hallinnon yhteinen tehtävä. Kaikkia kuntia, valtion virastoja ja ministeriöitä tarvitaan toteuttamaan toimintaohjelman sitoumuksia.

Avoimen hallinnon toimintaohjelma koostuu neljästä sitoumuksesta ja niiden toteuttamiseen tarkoitetuista toimenpiteistä vuosille 2020-2023. Avoin hallinto pyytää kuntia ja valtion virastoja huomioimaan sitoumukset sekä edistämään ja kehittämään niitä.

Sitoumus 1: Kestävä avoimuus

 • Ymmärrettävyys - Hyvän virkakielen koulutus ja tuki kaikille
 • Ymmärrettävyys - Selkokielen osaamisen tason nostaminen hallinnossa
 • Ymmärrettävyys - Visualisointiin rautalankamalleja
 • Ymmärrettävyys - Virkamiesten saavutettavuusosaamisen lisääminen
 • Osallisuus - Kansalaisjärjestöakatemia: virkamiehille oppia ja yhteyksiä kansalaisjärjestöihin
 • Osallisuus - Vanhusneuvostopäivän ja lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän rinnalle luodaan uutena vammaisneuvostopäivä
 • Avoimuus - Sitoutumisen vahvistaminen
 • Viestintä - Johdon sitoutumisen tuki
 • Viestintä - Hyvien käytäntöjen jakaminen

 

Sitoumus 2: Avoimen hallinnon strategia

 • Laaditaan Suomelle Avoimen hallinnon strategia

 

Sitoumus 3: Avoimuusrekisteri

 • Laaditaan avoimuusrekisteri

 

Sitoumus 4: Avoin data

 • Avoin data: Julkiset toimijat edistävät hallinnon avoimuutta avaamalla julkiset rajapinnat, jos niitä ei ole erityistä syytä pitää suljettuina.
 • Laatukriteerit: Laaditaan tiedon hyödyntämistä helpottavat laatukriteerit.
 • Eettinen ohjeistus: Luodaan yhteinen ohjeistus tekoälyn eettisestä käytöstä sen varmistamiseksi, ettei tekoälyjärjestelmissä hyödynnetä välittömästi tai välillisesti syrjiviä toimintamalleja.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon tietoonsa saatetuksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto huomioi sitoumukset sekä edistää ja kehittää avointa hallintoa toiminnassaan.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon kunnanhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan tietoon ja toivoo, että ne huomioivat sitoumukset ja kehittävät avointa hallintoa toiminnassaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta