Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Vuoden 2021 hyvinvointikertomus

PuuDno-2021-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Puumalan väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt nopeasti, noin 5 prosenttiyksikköä vuodessa. Vuonna 2020 huoltosuhteen kasvu kuitenkin hieman hidastui. Demografinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Huoltosuhteen heikentyminen johtuu pääosin väestön ikääntymisestä. 

Vieraskielisten osuus on vakiintunut tasolle, joka on noin 20 henkeä / 1 000 henkilöä kohden. 

Lapsiperheiden suhteellinen osuus on pysynyt hyvin pienenä ja on verrokkijoukon pienin. Noin joka viides puumalalainen perhe on lapsiperhe. Positiivista kehitystä on tapahtunut väestön koulutustasossa, joka on kasvanut viime vuodet erittäin hyvin. Vuonna 2020 muuttoliike kääntyi positiiviseksi. 

Tulotaso on kuntalaisilla kehittynyt positiivisesti ja työllisyys on parantunut. Lasten pienituloisuusaste on Puumalassa verrokkikuntien pienin ja hieman laskenut parin edeltävän vuoden tasosta. Lasten pienituloisuusaste kertoo pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon mediaanista kunakin vuonna. Myös toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on pienentynyt, kun taas toimeentulotuen käyttö muissa väestöryhmissä on pikemminkin lisääntynyt. Tässä yhteydessä on huomioitava, että pienessä väestöpohjassa pienetkin muutokset näkyvät herkästi. 

Vaikeasti työllistyvien osuus on hieman parantunut edeltäviin vuosiin nähden ja on nyt vertailukuntien pienin. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on kuitenkin noin kolmannes, mikä on verrokkikuntiin nähden korkealla tasolla. Pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen voidaan vaikuttaa kunnan ja Essoten (tulevaisuudessa hyvinvointialueen) moniammatillisella yhteistyöllä. 

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2020 ja lähes tuplaantui parin vuoden takaiseen nähden. Samasta lapsesta voidaan tehdä useita ilmoituksia eli indikaattori ei kerro lapsien lukumäärästä. Koronavuodella voi olla osaltaan merkitys tilanteeseen, mutta asiaa on syytä tutkia Essoten kanssa ja tehdä tarvittavia tukitoimia myös kunnan puolella. 

Kuntalaisten sairastavuus näyttää jonkin verran kasvaneen, kun asiaa tarkastelee esim. sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärällä tai sairaalahoidon päivillä mitattuna. 

Hyvinvointikertomuksessa käytettävät mittarit eivät ole siinämäärin yhteismitallisia, että jokaisesta mittarista olisi käytettävissä päivitetty vuositieto. Tämä tulee muistaa, kun verrataan indikaattoreita keskenään. 

Vuoden 2021 hyvinvointikertomus on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2021 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2021 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.