Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Puumalan Hatsapuri Oy:n maanvuokrasopimuksen hyväksyminen

PuuDno-2020-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Hatsapuri Oy:n kanssa on neuvoteltu varastorakennuksen rakentamisesta kunnan omistamalle tontille. Yritys vuokraisi maa-alueen Puumalan kunnalta ja vastaisi itse varastohallin hankinnasta ja rakentamisen kustannuksista sekä perustamiskustannuksista. Yritys on vuokralla pakastamon tiloissa, jossa se harjoittaa leipomotoimintaa. Toiminta alkoi ko. tiloissa kesäkuussa 2021. Toiminnan alkamisen jälkeen on ilmennyt tarve varastotilojen rakentamiselle, sillä pihapiirissä olevan rakennuksen eikä pakastamon sisällä olevien tilojen määrä riitä. Tuotanto on sen luontoista, että se tarvitsee merkittävän määrän pakkausmateriaaleja ja samoin pakastamon toiminta edellyttää riittäviä varastotiloja.

Yrityksen kanssa on pitkin syksyä kartoitettu useita vaihtoehtoisia tilaratkaisuja niin kunnan omista tiloista kuin yksityiseltä puolelta. Lisäksi tiloja on etsitty naapurikunnista, mutta logistisesti järkevää ja kustannustehokasta ratkaisua ei ole löytynyt. Yrityksellä on tahtotila kasvattaa toimintaa Puumalassa. 

Vuokra-alueena on noin 250 m2 suuruinen määräala Puumalan kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä 623-414-6-256. Vuokrattava kohde on esitetty liitekartassa ja kohde sijaitsee ns. Puumalan pakastamon pihapiirissä, osoitteessa Airotie 2, 52200 Puumala. Kohde vuokrataan siihen tarkoitukseen, että Puumalan Hatsapuri Oy rakentaa siihen varastorakennuksen.

Rakennusoikeus tontilla on täynnä, joten yritys hakee poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylitykseen. Voimassa olevassa asemakaavassa oleva tehokkuusluku on hyvin pieni (0,20) ja kaavassa on todettu muutoinkin päivittämisen tarve. Mikäli poikkeamislupaa ei rakennusoikeuden ylitykseen myönnetä, raukeaa vuokrasopimus ja varaston rakentamishanke. Poikkeamisluvan käsittelee tekninen lautakunta. 

Maanvuokrasopimuksen luonnoksessa on kirjaus rakentamisvelvoitteesta. Rakentaminen tulee aloittaa vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta ja rakennuksen tulee olla velvoitteen mukaisesti käyttöönotettuna kahden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuokra 50 euroa vuodessa. 

Maanvuokrasopimusluonnos sisältää lunastusehdon siitä, että vuokranantaja eli kunta on velvollinen lunastamaan vuokra-alueelle toteutetun rakennuksen alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä tai sopimuksen muusta syystä purkautuessa. Lunastushinta on määritelty maanvuokrasopimuksen luonnoksessa siten, että mikäli lunastushinnasta ei päästä yksimielisyyteen, pidetään lunastushintana omaisuuden käypää arvoa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan arvoa, joka lunastettavasta omaisuudesta saataisiin vapailla markkinoilla toisistaan riippumattomien tahojen välisessä kaupassa.  

Yritys on tietoinen siitä, että lunastusehdon osalta päätösvalta on kunnanvaltuustolla ja että poikkeamisluvan saaminen on ehto rakentamishankkeen toteutumiselle. 

Kunta sitoutuu parantamaan Pakastamon tontin ja Oikotien välistä liittymää leventämällä sitä niin, että kuorma-autot pääsevät turvallisesti peruuttamaan pihaan. 

Kunnanhallituksen 7.12.2015 §149 mukaan päätösvalta yli 3 vuotta kestävissä maa-alueiden vuorasopimuksista kuuluu kunnanhallitukselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen luonnoksen muilta osin kuin lunastusehdon (kohta 6) kohdalta, missä päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen luonnoksen kohdan 6 osalta eli koskien hallin mahdollista lunastamista ja lunastamisen hintaa.   

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen luonnoksen kohdan 6 osalta eli koskien hallin mahdollista lunastamista ja lunastamisen hintaa.   

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00