Tekninen lautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Teknisen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta2019

PuuDno-2020-9

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2019 tilinpäätöstä.

Teknisten palvelujen toimialan toimintatulot ylittivät talousarvion 3,7 %:lla (73 432,64 euroa) ja toimintamenot alittuivat 0,7 %:lla (24 180,45 euroa). Toimintakate oli 5,9 %:a (95 613,09 euroa) parempi talousarviota.

Tulojen ylitys johtui pääosin budjetoitua suuremmista metsänmyyntituloista. Myös asumispalveluiden vuokratulokertymä oli arvioitua parempi.  

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalveluiden ulkoiset toimintatulot toteutuivat yhteensä 96,5 % tasolla ja toimintamenot 98,4 % tasolla.

Suurimmat erilliset menojen ylitykset koostuivat mm. kiinteistöhuollon kohonneista kustannuksista.

Teknisten palvelujen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta, sekä investointien toteutuman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.