Tekninen lautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Poikkeamishakemus 623-436-3-109

PuuDno-2020-66

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Poikkeamishakemus / 623-436-3-109

 

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa venevajan käyttötarkoituksen muutosta työtilaksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Rokansalon kylässä Rn:o 3:109, pinta-ala 0,56 ha.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Lietvesi Suur-Saimaan  osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m2. Rakennuspaikalla on tällä hetkellä  loma-asunto 87 k-m2, venevaja 25 k-m2, varasto 10 k-m2 sekä rantasauna 24 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 142 k-m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Nykyinen venevaja on tarkoitus muuttaa työtilaksi.  Käyttötarkoitukseltaan muutettu rakennus on rannan suuntaisesti lähimmillään noin 15 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Perusteluinaan hakija esittää poikkeamishakemuksessa seuraavaa:

Tämän nykyisen venevajan paikka on optimaalinen taiteen luomiseen juuri paikan valoisuuden takia. Tontilla ei vastaavaa paikkaa ole. Nykyisen rakennuksen hyödyntäminen ei kuormittaisi luontoa enempää.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Venevajan muutos työtilaksi ei muuttaisi loma-asuntokiinteistön luonnetta.  Rakennuspaikalla on säilytetty hyvä suojapuusto. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan venevajan muutokselle työtilaksi 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Rokansalon kylän kiinteistölle 623-436-3-109 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 27.3.2020. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00