Tekninen lautakunta, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Poikkeamishakemus 623-422-1-40

PuuDno-2019-205

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa nykyisen saunarakennuksen laajentamiseksi ja sen käyttötarkoituksen muuttamiseksi rakennuspaikan päärakennukseksi eli loma-asunnoksi. Poikkeamista joudutaan hakemaan myös Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määritellystä rakennuksen vähimmäisetäisyydestä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Lintusalon kylässä, Heinäsensaaressa, Rn:o 623-422-1-40. Rakennuspaikan pinta-ala on 9060 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-Suur-Saimaa osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA.

Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 k-m2.

Nykyistä saunarakennusta on tarkoitus laajentaa rakentamalla nykyisen pergolaosan paikalle 14 kerrosneliömetrin suuruinen makuuhuone. Saunan ja nykyisen saunatuvan välinen tila rakennetaan umpeen ja siitä muodostuu eteinen ja pikku keittokomero, yhteiseltä pinta-alaltaan 8,5 k-m2. Kokonaisuudessaan laajennuksen pinta-ala on 22,5 k-m2.

Nykyinen saunarakennus sijaitsee 15 metrin päässä rannasta. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan vapaa-ajan asunto, jollaiseksi saunarakennus muuttuu, tulisi sijaita 25 metrin päässä rannasta.

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä saunarakennus 27 k-m2, puuliiteri/wc 15 k-m2, aitta 15 k-m2 sekä varasto 15 k-m2. Tällä hetkellä rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 72 k-m2.

Ehdotettu laajennus on siis 22,5 k-m2, joten rakennuksen koko tulisi laajennuksen jälkeen olemaan noin 49,5 k-m2. Rakennusoikeutta olisi tällöin käytetty 94,5 k-m2 ja jäljellä olisi 105,5 k-m2.

Naapurit on kuultu ja he eivät ole tehneet muistutuksia poikkeamishakemuksesta.

Hakija on perustellut poikkeamishakemustaan saarirakentamisen haasteilla ja ilmoittanut saavansa laajennuksella nykyisen rakennuksen vastaamaan tarpeitaan.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Laajennusosat eivät olennaisesti muuta rakennuksen kokovaikutelmaa, sijoittuvathan ne jo olemassa olevan pergolan ja katetun tilan alle.  Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros, pohjapiirustus ja julkisivupiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää myöntää Puumalan kunnan Lintusalon kylän Heinäsensaaressa olevan kiinteistön Onnenlähde, rekisterinumero 623-422-1-40 omistajille poikkeamisluvan saunarakennuksen laajentamiseksi ja sen muuttamiseksi loma-asunnoksi, sekä sijainnille rakennusjärjestyksen määräämää minimirantaetäisyyttä lähemmäksi edellä esitetyillä perusteilla.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, tekninen johtaja, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00